Księża Wikariusze zapoznali się z normami ochrony małoletnich

W Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku odbyło się dziś spotkanie formacyjne wikariuszy i pracowników instytucji diecezjalnych, z udziałem ponad 180 osób, dotyczące obowiązujących norm ochrony małoletnich przed nadużyciami seksualnymi: - Przechodzimy od tabu do prewencji. W Kościele nie może dochodzić do tak skandalicznych sytuacji – zwrócił się do duchownych bp Piotr Libera. Do tej pory podobne szkolenia przeszli już m.in. proboszczowie, wykładowcy i klerycy seminarium, katecheci i nauczyciele szkół katolickich w diecezji.

Podczas spotkania w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku ks. prał. dr Marek Jarosz, delegat Biskupa Płockiego ds. ochrony dzieci i młodzieży, zwrócił uwagę na konkretne zapisy zawarte w obowiązujących w diecezji „Zasadach prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi w diecezji płockiej”. Wynika z nich, że Kościół i duchowni muszą dbać o nienaruszalność dóbr osób małoletnich – poniżej 18 roku życia i dorosłych osób niepełnosprawnych. Ks. Jarosz podkreślił, że w spotkaniach o charakterze duszpasterskim powinny uczestniczyć dodatkowo osoby dorosłe (np. rodzice), ksiądz nie powinien sam jeździć samochodem z dziećmi, unikać bycia sam na sam w przebieralniach czy toaletach, a jeśli chodzi o angażowanie świeckich do współpracy, to „należy ufać, ale sprawdzać”. Poza tym niezbędne jest monitorowanie dostępu do internetu w pomieszczeniach parafialnych. Odniósł się też do „Aneksu” dokumentu podstawowego. Wynika z niego, że osoba dorosła musi reagować na krzywdę małoletnich, to obowiązek społeczny, ale i prawny. Za brak reakcji grozi sankcja karna. O przypadku nadużycia trzeba poinformować rodziców dziecka, zgłoszenie musi mieć charakter pisemny, a podejrzany ksiądz jest zawieszany w obowiązkach. Zaakcentował, że jeśli ksiądz dowie się o takim przypadku podczas spowiedzi, to tajemnica wciąż go obowiązuje, ale musi zachęcić ofiarę, aby ta zgłosiła sprawę odpowiednim osobom. - Jako Kościół musimy reagować i mieć oczy szeroko otwarte. Nie możemy być obojętni i liczyć na to, że sprawy zostaną „przysypane” i nie wyjdą na powierzchnię. Nie możemy sobie pozwolić na brak odpowiedzialności i niefrasobliwość – podkreślił delegat.

Bp Libera zachęcał wikariuszy do zapoznania się z zakładką „Ochrona dzieci” na stronie internetowej diecezji płockiej, gdzie znajduje się cała dokumentacja związana z tym, co diecezja do tej pory zrobiła w tej sprawie oraz dokumenty kościelne na ten temat. Zapowiedział też swój list do braci kapłanów w Środę Popielcową 6 marca m.in. na temat życia duchowego księży. - Przechodzimy od tabu do prewencji. Zakończyła się w Kościele epoka sekretów i przemilczania. Kładziemy nacisk na prewencję i profilaktykę, tak, aby nie dochodziło w Kościele do takich skandalicznych rzeczy – powiedział pasterz Kościoła płockiego. Z kolei uczestniczący w spotkaniu biskup pomocniczy Mirosław Milewski zadeklarował, że potrzebna jest „zdrowa ochrona drugiego człowieka”. Wiele spraw idzie już w tym zakresie w dobrym kierunku, ale „jest jeszcze wiele zatrutych nurtów” – zaznaczył. - Na pierwszym miejscu są ofiary. Tu nie można myśleć korporacyjnie. Pomagamy ofiarom naszych księży i widzimy, że to ma sens i że one są dalej w Kościele. W diecezji płockiej nie ma tolerancji dla nadużyć seksualnych. Idziemy drogą oczyszczenia i to jest jedyna słuszna droga – zaopiniował bp Milewski.

W programie spotkania znalazło się też wystąpienie Barbary Kubackiej, starszego wizytatora w Delegaturze w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, która przypomniała obecnym zmiany w ustawodawstwie, dotyczące organizowania wypoczynku dla małoletnich. Zaznaczyła, że organizowanie jakiejkolwiek formy wypoczynku bez poinformowania o tym kuratorium jest nielegalne. Zwróciła uwagę na odpowiednie kwalifikacje kierownika wyjazdu wypoczynkowego i opiekunów; nie mogą to być osoby karane. W każdej formie wypoczynku (np. kolonie, półkolonie, wycieczka, oaza) jeden wychowawca ma pod opieką 20 uczestników powyżej 10. roku życia lub 15 uczestników poniżej 10. roku życia: - Rekolekcje też mają charakter wypoczynku; a maturzyści, chociaż pełnoletni, powinni mieć zgodę rodziców na wyjazd – stwierdziła wizytator Barbara Kubacka. Szkolenie poprzedziła modlitwa Liturgią godzin i konferencja ascetyczna w katedrze, wygłoszona przez ks. kan. Grzegorza Jendrzejewskiego.

Było to już kolejne spotkanie w diecezji płockiej, związane z ochroną osób małoletnich. Odbywają się one systematycznie od 2014 r., z inicjatywy bp. Piotra Libery. Do tej pory podobne szkolenia przeszli m.in. proboszczowie i dziekani, wykładowcy i klerycy seminarium, nauczyciele szkół katolickich, pracownicy instytucji diecezjalnych oraz katecheci (kilkaset osób). 17 września 2018 r. bp Piotr Libera jako pierwszy biskup diecezjalny w Polsce zorganizował konferencję prasową, podczas której podał statystyki związane z przypadkami nadużyć seksualnych księży wobec osób małoletnich. 5 grudnia 2018 r. weszły w życie „Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi w diecezji płockiej”. Wszystkie działania z tym związane udokumentowane zostały na stronie internetowej diecezji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę