Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” dla ks. kan. Stanisława Gajewskiego

Ks. kan. Stanisław Gajewski, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Niedzborzu został uhonorowany medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, przyznanym przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji. Duszpasterz otrzymał go w kategorii „za zasługi w dziele misyjnym”. Propagował on działalność misyjną w swojej parafii przez niemal 30 lat.

Gajewski.jpg

Ks. kan. Stanisław Gajewski, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Niedzborzu w diecezji płockiej, otrzymał od Komisji Episkopatu Polski ds. Misji medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” (zasłużony w dziele ewangelizacji). Duszpasterz przyznaje, że działalności misyjnej w parafii, w której był proboszczem, poświęcił niemal 30 lat swojej pracy duszpasterskiej.

Wiele działań inspirowanych było w miejscowej szkole, gdzie powstało ognisko misyjne, w ramach którego organizowano różne akcje, przy wsparciu katechetki Bożeny Twardowskiej. Poza tym charakter misyjny miały nabożeństwa w kościele: różańcowe w październiku, Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście czy tzw. biały tydzień w maju. Parafia wielokrotnie gościła też u siebie misjonarzy z wielu miejsc na świecie, głównie z Afryki.

Obfite owoce przyniósł udział uczniów, mieszkańców wsi należących do parafii, w ogólnopolskiej akcji pod nazwą Kolędnicy Misyjni. W parafii było aż dwanaście grup, liczących 60 dzieci, które pod kierunkiem rodziców - animatorów misyjnych, obchodziły domy z jasełkami, w kolorowych, misyjnych strojach, przy okazji zbierając datki na wsparcie misji w różnych krajach świata. Liczna delegacji takich Kolędników przez wiele lat uczestniczyła też w ich płockim zjeździe, organizowanym zawsze w styczniu, z okazji uroczystości Trzech Króli. Kolędnicy Misyjni byli też zapraszani do sąsiedniej parafii Strzegowo czy innych parafii w diecezji. 

 „Pokochałem ideę misyjną. Wielokrotnie uczestniczyłem w kursach animatora misyjnego w różnych miastach w Polsce. Starałem się aktywizować całą parafię, aby wszyscy wierni byli otwarci na wyzwania misyjne. Chciałem przekazać młodemu pokoleniu, że angażując się w działalność misyjną, uczą się wrażliwości na drugiego człowieka. Doświadczają, że pomagając innym, otrzymują od nich wiele dobra. Uważam, że jak na parafię liczącą 1.400 wiernych, mieliśmy w tym zakresie bardzo duże osiągnięcia. Przyznany medal jest dla mnie zaszczytem, ale też promocją diecezji płockiej” – uważa ks. kan. Stanisław Gajewski.

Gala połączona w wręczeniem medali misyjnych, z powodu pandemii, została przełożona na czas późniejszy.


Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji w 2017 roku, w 50. rocznicę istnienia tej Komisji. Jest on owocem świadomości Kościoła w Polsce za duszpasterstwo misyjne. Obecnie w różnych regionach świata pracuje około dwóch tysięcy misjonarzy z naszego kraju.

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji honoruje tym medalem osoby, wspólnoty i instytucje najbardziej zasłużone dla misyjnego dzieła Kościoła. Zgłoszeń dokonują biskupi diecezjalni oraz środowiska zakonne i diecezjalne. Medal jest przyznawany w czterech kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna”. Poszczególne kategorie zostały uwidocznione na awersie medalu. Na jego rewersie znalazły się słowa zachęty: „Podziel się Chrystusem”.