Modlitwa o pokój w parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem z udziałem uchodźców

Kobiety z Ukrainy, które wraz ze swoimi dziećmi znalazły schronienie w Polsce, wzięły udział w Mszy św. i nabożeństwie Drogi Krzyżowej w intencji pokoju w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem (25 marca br.). Parafianie przyjęli ich obecność na spotkaniu modlitewnym z życzliwością i entuzjazmem.

IMG 20220325 211558 742

Modlitewne spotkanie w intencji pokoju rozpoczęło się Mszą św. w kościele parafii Miłosierdzia Bożego. Uczestniczyły w niej kobiety z Ukrainy, które na terenie parafii znalazły schronienie przed wojną. Kilka Ukrainek, wspólnie z parafianami, odczytało wezwania Modlitwy wiernych. Kobiety zostały przyjęte brawami.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego proboszcz parafii ks. Roman Murawski zachęcił wiernych do duchowej adopcji dziecka poczętego, do obrony życia ludzkiego. Poprosił, aby „szturmować niebo”, prosząc o życie, by brać za życie odpowiedzialność, także w kontekście wojny w Ukrainie. Tego dnia w swojej parafii proboszcz odmówił też Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

Po Mszy św. o godz. 19:00 rozpoczęła się 5-kilometrowa Droga Krzyżowa w intencji pokoju na Ukrainie i o nawrócenie Rosji, wokół Jeziora Świętego w Skępem, również z udziałem uchodźców z Ukrainy. Na zakończenie Drogi Krzyżowej wierni zapalili znicze przy krzyżu misyjnym obok kościoła, na znak solidarności z Ukrainą oraz tymi, którzy w niej zginęli i polegli w walce.

W spotkaniu modlitewnym w Skępem uczestniczyło około dwustu osób. Nad ich bezpieczeństwem czuwała Policja i Straż Pożarna.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę