Modlitwa za Żołnierzy Wyklętych w Tłuchowie i Kamieniu Kotowym

- Oprócz Bożego miłosierdzia jest też Boża sprawiedliwość – powiedział ks. Adam Brzeziński w Tłuchowie (25 września br.). Przewodniczył Mszy św. w intencji Żołnierzy Wyklętych i niepodległości Ojczyzny. Poświęcił też na terenie parafii – w Kamieniu Kotowym, krzyż i tablicę dedykowaną Żołnierzowi Wyklętemu - Szczepanowi Stryjewskiemu ps. Józef.

Tłuchowo Msza patriotyczna 2022
plock.gosc.pl

W kościele parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tłuchowie jej proboszcz ks. Adam Brzeziński przewodniczył Mszy św. w intencji Żołnierzy Wyklętych, ich rodzin oraz wiary i niepodległości Ojczyzny. W kazaniu duszpasterz odniósł się do Ewangelii o żebraku Łazarzu, który żył poza społeczeństwem i bogaczu, którego można utożsamić z reżimem komunistycznym.

- Oprócz Bożego miłosierdzia jest też Boża sprawiedliwość. Chociaż Żołnierze Wyklęci nie zaznali sprawiedliwości za życia, to zaznali jej po śmierci. W oczach Boga byli ważni, zasłużyli na osiągnięcie zbawienia – uważał kaznodzieja.      

Mszę św. poprzedziła prelekcja historyczna o obławie sił Urzędu Bezpieczeństwa, jaka miała miejsce w okolicach Kamienia Kotowego w parafii Tłuchowo w 1948 roku. Wygłosił ją Paweł Felczak, prezes Stowarzyszenia Historycznego 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych.  

Po Mszy św. jej uczestnicy przejechali do Kamienia Kotowego, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową dedykowaną Szczepanowi Stryjewskiemu ps. Józef, który zmarł 29 sierpnia  1948 roku w potyczce z UB - miał wówczas niespełna 23 lata. Odsłonięcia tablicy dokonali członkowie rodzin Żołnierzy Wyklętych, w tym Marcin Stryjewski. Tablicę i towarzyszący jej krzyż poświęcił ks. Adam Brzeziński. Obok postawiono tablicę informacyjną o tym historycznym miejscu. Uczestnicy uroczystości wysłuchali też Apelu Poległych.

W programie historycznego spotkania był ponadto piknik rodzinno-historyczny w Turzy Wilczej m.in. prezentacja wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy konspiracji antykomunistycznej Stowarzyszenia Historycznego  11 Grupy Operacyjnej  NSZ. Dla wszystkich poczęstunek przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich „Nowoczesna Gospodyni”.  

W uroczystości upamiętniającej starcie oddziału NSZ z siłami reżimu komunistycznego w Kamieniu Kotowym w 1948 r. uczestniczył oddział rekonstruktorów, harcerze, społeczność lokalna, władze samorządowe z wójtem Krzysztofem Dąbkowskim. Obecne były liczne poczty sztandarowe. Śpiewem i muzyką podczas Mszy św. zajęła się Gminna Orkiestra Dęta w Tłuchowie.

***

Szczepan Stryjewski ps. Józef urodził się 11 października 1925 roku w Żychowie koło Raciąża. Był bratem słynnego Wiktora Stryjewskiego ps. Cacko. W czasie okupacji niemieckiej był żołnierzem Armii Krajowej w Inspektoracie Płocko-Sierpeckim Armii Krajowej. Po wkroczeniu sowietów prowadził dalszą walkę, jej początki są nieznane, ale na pewno w dniu 19 listopada 1947 roku, kiedy to we wsi Polesie (powiat Płońsk) nastąpiło oficjalne podporządkowanie oddziału ROAK kierowanego przez por. Franciszka Majewskiego ps. Słonego 23 Okręgowi NZW, Szczepan Stryjewski znalazł się w tych strukturach niepodległościowych. W ramach nowej struktury 11 Grupy Operacyjnej NSZ XXIII Okręgu NZW znalazł się on w patrolu bojowym operującym w rejonie nr I.
Rejonem I, obejmującym powiaty płocki i płoński, dowodził Wiktor Stryjewski ps. Cacko.

Patrole bojowe XXIII Okręgu NZW stoczyły szereg walk z grupami operacyjnymi MO i UB oraz KBW - między innymi w sierpniu 1948 roku w Kamieniu Kotowym (gmina Tłuchowo, powiat Lipno). To starcie stało się ostatnim dla Szczepana Stryjewskiego ps. Józef. Kwaterujący wówczas w zabudowaniach gospodarzy Różańskiego i Plety patrol Wiktora Stryjewskiego „Cacki” zaatakowany został przez grupę operacyjną PUBP i KPMO z Płocka. Po blisko półtoragodzinnej walce przebił się z okrążenia, zabijając dwóch funkcjonariuszy MO i UBP. Niestety, w trakcie odwrotu w kierunku kompleksu lasów w okolicach Skępego, Szczepan Stryjowski „Józef” poległ 29 sierpnia, a inni zostali ranni (informacja pochodzi z Fb SH 11 GO NSZ).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę