Msza św. o zjednoczenie chrześcijan w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

- Nie należy modlić się już tylko za chrześcijan innych wspólnot wyznaniowych, lecz przede wszystkim razem z nimi – podkreślił ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, emerytowany oficjał Sądu Biskupiego w Płocku. W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan przewodniczył Mszy św. o zjednoczenie chrześcijan w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, czyli miejscu pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie. 

Sanktuarium.jpg

Msza św. w płockim „Wieczerniku Miłosierdzia” – miejscu, w którym św. s. Faustyna Kowalska 22 lutego 1931 roku po raz pierwszy miała objawienie Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”, należy do tradycji płockich obchodów tygodnia ekumenicznego.

Mszy św. z udziałem przedstawicieli płockich Kościołów chrześcijańskich przewodniczył ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski. W homilii zauważył, że konieczna jest refleksja „nad bolesnym faktem rozdarcia wielkiej rodziny chrześcijańskiej”.

- Żyjemy w czasie występowania pomiędzy ludźmi przeróżnych podziałów. Świat jest podzielony, rozbity, brakuje w nim jedności, pokoju, podziały występują w rodzinach, w narodach czy w samej rodzinie chrześcijańskiej. Podziały i różnice pojawiają się nawet w łonie samego Kościoła katolickiego. Ten stan rzeczy przestał nas dziwić, bowiem zauważamy, że przecież ostatecznie sam człowiek może być i faktyczne jest wewnętrznie rozdarty - zauważył kanonista. 

Powiedział, że człowiek kocha Boga, kiedy karmi głodnych, daje spragnionym pić, przyjmuje przybyszów, odziewa nagich, opiekuje się chorymi i odwiedza więźniów. Troszcząc się o „jednego z tych najmniejszych” - służy Chrystusowi. Pandemia Covid-19 i wojna na Ukrainie uwidoczniły ogromne cierpienie wśród członków Bożej rodziny. Równocześnie tragedie te „zjednoczyły nas w miłości, empatii i solidarności”.

Kaznodzieja stwierdził, że podziały wzięły się z ludzkich słabości. Trzeba wsparcia „z góry”, bo nie wystarczą najbardziej wspaniałomyślne gesty i znaki na drodze do pojednania, jeśli pozostają tylko „dyplomatycznymi zabiegami ludzi”, bez odniesienia do Boga - Źródła i Sprawcy świętości i jedności.

- W tych kilku dniach naszych ekumenicznych spotkań uświadamiamy sobie lepiej niż w jakimkolwiek innym czasie, iż mając przed oczyma doskonałe wypełnienie arcykapłańskiej modlitwy Jezusa o jedność Jego wyznawców, nie należy modlić się już tylko za chrześcijan innych wspólnot wyznaniowych, lecz przede wszystkim razem z nimi – zaakcentował ksiądz kanonik.

Ks. Tadeusz Kozłowski uważał też, że zbyt wiele czasu stracono idąc oddzielnie, dźwigając brzemię niezgody, jakby zarazem nie zauważając, że brak jedności, to nie tylko bolesna rana w dziejach Kościoła, ale zarazem zbiorowy i indywidualny grzech wszystkich chrześcijan.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę