Msza św. w intencji osób zmarłych w Hospicjach Caritas

W bazylice katedrze płockiej sprawowana była Msza św. w intencji osób, które zmarły w Hospicjach Caritas Diecezji Płockiej (6 listopada 2022 r.). Przewodniczył jej dyrektor ks. kan. Szczepan Bugaj, a kazanie wygłosił ks. prał. dr Marek Jarosz: - Warunkiem prawdziwego pożegnania jest pojednanie - kiedyś będziemy razem widzieć Boga - powiedział rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Znicz.jpg

Msza św. za zmarłych w ubiegłym roku podopiecznych siedmiu Hospicjów Caritas (dwóch stacjonarnych i pięciu domowych) odbyła się w bazylice katedralnej płockiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przewodniczył jej ks. kan. Szczepan Bugaj, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej. We wspólnej modlitwie uczestniczyło kilkuset wiernych.

W czasie Mszy św. kazanie wygłosił ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku: - Śmierć jest końcem czasu, w którym możemy przyjmować lub odrzucać łaskę Bożą. Jest momentem, w którym każdy zda sprawę Bogu ze swojego życia. Będzie to doświadczenie sądu i rozliczenia z miłości, nie z emocji, ale z serca, które okazujemy chorym, cierpiącym, potrzebującym przebaczenia. Boży sąd z miłości może zakończyć się niebem, zobaczeniem Boga twarzą w twarz, takim, jakim On jest - powiedział kaznodzieja.

Zaznaczył, że niektórzy przejdą przez czyściec, będą potrzebowali oczyszczenia. Piekło zaś, to stan samowykluczenia, wolna decyzja człowieka, w której odrzuca on Boga. Podkreślił też, że przewodnikiem na tej drodze jest Chrystus, On przeszedł ją w sposób doskonały. Cała mądrość polega na tym, aby „z Chrystusem żyć, a potem z Nim umierać”.

- Dziś gromadzi nas śmierć naszych bliskich. Jest to śmierć naszych nadziei, marzeń, obumarcie zdolności do miłości. Cierpienie i śmierć trzeba przeżywać twórczo, co jest możliwe, gdy łączy się je ze zbawieniem. Cierpienie duchowe można wykorzystać do własnego rozwoju duchowego. Skoro śmierć jest tylko przejściowa, a zmarli żyją w Bogu, to znaczy że jest między nami realna więź. Warunkiem prawdziwego pożegnania jest pojednanie - kiedyś będziemy razem widzieć Boga, a Bóg jest Bogiem żywych, dla Niego żyją nawet ci, którzy umarli - zaakcentował ks. Marek Jarosz.

Zebrana podczas Mszy św. w katedrze taca została przekazana na potrzeby Hospicjów Caritas.
Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił Płocki Chór Katedralny Pueri et Puellae Cantores Plocenses, pod dyrekcją Anny Bramskiej, przy akompaniamencie Wiktora Bramskiego.

Mszę św. poprzedziła modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, której przewodniczył ks. kan. Adam Przeradzki, wicedyrektor Caritas Diecezji Płockiej.

Caritas Diecezji Płockiej działa od 32 lat. Hospicjum Caritas w Płocku powstało natomiast 22 lata temu. Świadczona w nim opieka odbywa się w ramach Centrum Charytatywno-Opiekuńczego im. bł. abpa A.J. Nowowiejskiego. Chorzy mają zapewnioną stacjonarną opiekę hospicyjną także w Pułtusku. Działa też pięć hospicjów domowych: w Płocku, Pułtusku, Nasielsku, Żurominie, Przasnyszu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę