Msza św. z biskupem Romanem Marcinkowskim w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w 100. rocznicę powstania Legionu Maryi

W pierwszą niedzielę września 2021 r. biskup senior Roman Adam Marcinkowski z Płocka przewodniczył Mszy św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, transmitowanej o godz. 9.00 przez Program 1 Polskiego Radia. W kazaniu wspomniał obchodzoną w 2021 r. 100. rocznicę powstania Legionu Maryi.

Legion Maryi

Biskup Marcinkowski w kazaniu odwołał się do współczesnego, selektywnego pojmowania norm i wskazań moralnych, zawartych w Dekalogu. Cytując książkę Giovanniego Albanese „Tak powiedział Jezus”, przytoczył dziesięć przykazań świata, według których żyje dziś wielu wyznawców. W tym świeckim Dekalogu można przeczytać m.in.: „Ty jesteś panem, swoim własnym bogiem i nie miej żadnego innego boga oprócz siebie. (…) Czcij ojca i matkę, dopóki są ci potrzebni; gdy się zestarzeją, oddaj ich do domu opieki”. Cytując słowa niedzielnej Ewangelii kaznodzieja zauważył, że Jezus otwiera człowieka na świat, inne patrzenie i ocenianie rzeczywistości. Świat natomiast patrzy na człowieka i Boga w inny sposób, jest jednak w tym bezradny, bo nie może ocalić człowieka od zła i chorób.

Biskup Roman Marcinkowski, od 24 lat Opiekun Legionu Maryi w Polsce, odwołał się następnie do historii tego stowarzyszenia katolików świeckich, założonego 7 września 1921 r. w Dublinie przez piętnaście kobiet i mężczyznę, Franka Duffa (†1980). Ten 32-letni irlandzki urzędnik Ministerstwa Finansów pod wpływem lektury „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montforta zaproponował, by w duchu maryjnym dbać o szerzenie Ewangelii w świecie. Stał się w ten sposób – na kilkadziesiąt lat przed Soborem Watykański II – prekursorem apostolatu świeckich w Kościele katolickim. „Legion Maryi – mówił biskup Marcinkowski – wziął nazwę od legionów rzymskich, ma być bowiem silną armią Maryi, której zwycięstwa zależą od niezłomnego ducha legionisty, jego odwagi, dyscypliny i lojalności”. Stowarzyszenie to ma zadanie przede wszystkim apostolskie, zajmuje się głoszeniem Dobrej Nowiny niewierzący, będących pod wpływem sekt i ruchów pseudoreligijnych. Biskup Senior wyliczył inne formy bogatej pracy członków Legionu Maryi: prowadzenie w kościołach czuwań, adoracji, różańca i nabożeństw maryjnych, katechizacji i przygotowanie do sakramentów świętych, odwiedzanie osób samotnych, chorych, praca wśród porzuconych, więźniów, uzależnionych, rozpowszechnianie prasy katolickiej i Cudownego Medalika, różańcowe Jerycho, a także peregrinatio pro Christo, czyli pielgrzymowanie dla Chrystusa – posłanie grupy legionistów do krajów misyjnych lub obojętnych religijnie, by tam mogli za pomocą różnych metod głosić Ewangelię. Niedzielna Eucharystia stała się sposobną okazją do uświadomienia, na czym polega dzieło Legionu Maryi w Polsce i świecie w jubileuszowym, setnym roku jego działalności. „Kościół was ceni, Kościół na was liczy, Kościół w was pokłada nadzieję. Idźcie, by poprzez was świat stawał się bardziej ludzki i bardziej Boży” – zachęcił na koniec Biskup Senior.

We Mszy św. wzięli udział przedstawiciele Legionu Maryi z Warszawy i okolic wraz z ks. prof. dr. hab. Januszem Węgorzeckim, kierownikiem duchowym Legionu Maryi na Polskę i ks. dr. Wojciechem Kućką z Płocka.

Legion Maryi w Polsce rozpoczął swoją działalność w 1980 r. w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach, gdzie proboszczem był ks. Damian Zimoń, późniejszy arcybiskup metropolita katowicki. Obecnie w Polsce do Legionu należy 5700 członków aktywnych oraz 17000 członków wspomagających. W świecie członkami tego stowarzyszenia jest 9 milionów katolików na wszystkich kontynentach, w 170 krajach świata. W diecezji płockiej prezydia Legionu Maryi istnieją w kilku parafiach w mieście Płocku (parafie pw. Ducha Świętego, Matki Bożej Fatimskiej, św. Bartłomieja, Świętego Krzyża i św. Wojciecha; tu także działa Kuria Narodzenia NMP), a także w Radzanowie, Słupnie, Płońsku, Sierpcu i Gójsku. W drugą sobotę września odbywa się tradycyjna pielgrzymka legionistów na Jasną Górę.
ks. Wojciech Kućko

* * *
Kazanie biskupa Romana Marcinkowskiego można wysłuchać na stronie internetowej: https://www.polskieradio.pl/7/4420,Transmisja-Mszy-Sw-z-Bazyliki-Sw-Krzyza-w-Warszawie pod datą 5 września 2021 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę