Msza św. za zmarłych pracowników Sądu Biskupiego Płockiego

Ks. biskup Piotr Libera przewodniczył Mszy św. w intencji zmarłych pracowników Sądu Biskupiego Płockiego (22 listopada br.). Uczestniczyli w niej duchowni i świeccy pracownicy instytucji, która w imieniu ordynariusza diecezji wykonuje władzę sądowniczą: - Pracę w sądzie należy wykonywać ze świadomością, że konkretne osoby powierzyły w nasze ręce niejako całe swoje życie – powiedział w kazaniu ks. kan. prof. dr hab. Tomasz Białobrzeski, oficjał sądu.

81359A47 B860 44BB 9EBF E265332CD595

W Mszy św. za zmarłych pracowników Sądu Biskupiego Płockiego uczestniczyło 11 pracowników tej instytucji, duchownych i świeckich. Wspólną modlitwę poprzedziło odczytanie nazwisk nieżyjących oficjałów i sędziów.

Mszy św. w katedrze przewodniczył biskup płocki Piotr Libera. Podziękował pracownikom Sądu Biskupiego za to, że w jego imieniu wykonują władzę sądowniczą i w ten sposób wspierają go w posłudze na rzecz diecezji.

Kazanie wygłosił ks. kan. prof. dr hab. Tomasz Białobrzeski, oficjał Sądu Biskupiego Płockiego, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W kazaniu odniósł się do przypowieści o ubogiej wdowie z Ewangelii św. Łukasza (21,1-4).

- Może się wydawać, że przypowieść o ubogiej wdowie nie ma związku z pracą sądu kościelnego. Jednak gdy sięgniemy do greckiego tekstu Ewangelii, odkryjemy, że św. Łukasz używa greckich słów „holon ton bion”, które można przetłumaczyć jako „całe swe życie”. Wyrażają one to, że uboga wdowa wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie, do skarbony świątynnej - interpretował ks. Tomasz Białobrzeski.

Kanonista zaznaczył, że osoby wnoszące sprawy małżeńskie do sądów kościelnych również powierzają całe swoje życie sędziom kościelnym. To wszystko uświadamia, jak ważna jest posługa sędziów oraz innych pracowników sądów kościelnych: - Praca ta powinna być wykonywana z należytą starannością i sumiennością; ze świadomością, że konkretne osoby powierzyły w nasze ręce niejako całe swoje życie - stwierdził oficjał Sądu Biskupiego.

Przywołał też słowa papieża Franciszka z pierwszego spotkania z sędziami Roty Rzymskiej w 2014 roku. Ojciec święty zwrócił wtedy uwagę między innymi na aspekt prawny, związany z pracą sędziego kościelnego. Polega on na tym, że oprócz wymogu znajomości nauk prawnych i teologicznych, sędziego w wykonywaniu posługi winny cechować „biegłość w prawie, obiektywność osądu i sprawiedliwość oraz wydawanie orzeczeń z niewzruszoną bezstronnością”. Jego działalności powinna przyświecać „troska o prawdę, przy poszanowaniu prawa i zachowaniu delikatności oraz wrażliwości ludzkiej, właściwej duszpasterzowi”.

Po Mszy św. jej uczestnicy podczas spotkania w domu biskupim mieli okazję poruszyć aktualną problematyką kanoniczną. Między innymi rozmawiano o nowym, zaktualizowanym wydaniu Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz sprawach związanych z funkcjonowaniem sądu.

Modlitwa i spotkanie przedstawicieli Sądu Biskupiego z bp. Piotrem Liberą było nawiązaniem do watykańskiej tradycji spotkań papieża z sędziami Roty Rzymskiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę