Myśliwi modlili się na rozpoczęcie sezonu łowieckiego

W kościele parafii św. Wojciecha w Płocku 24 października br. sprawowana była Msza św. w intencji myśliwych i ich rodzin, na rozpoczęcie sezonu myśliwskiego. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku: -  Bóg potrzebuje ludzi odważnych, bez bielma na oczach – powiedział duchowny. We wspólnej modlitwie uczestniczyli myśliwi, leśnicy oraz sympatycy łowiectwa z Polskiego Związku Łowieckiego Okręgu Płockiego.

Płock, Parafia Pw. Św. Wojciecha (1)

Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski w kazaniu przypomniał, że św. Hubert, patron myśliwych, zagubił wiarę w młodości. Oddał się wyłącznie fascynującym jego męską naturę polowaniom i biesiadom, „jakby zagłuszającym wewnętrzne, duchowe potrzeby i pamięć o Bogu”. W Wielki Piątek, gdy jego bliscy czcili krzyż i Mękę Pańską, on oddał się zawziętemu pościgowi myśliwskiemu za pięknym jeleniem.

Wtedy dany mu został znak z nieba - znak krzyża  i mocne słowa, że jeśli nie wróci do Boga, pójdzie do piekła, zgubi swą duszę, zgubi wieczność. Na tyle to nim wstrząsnęło, że powrócił do Boga, podjął gorliwe życie duchowe, stał się wzorem człowieka wiary ufnej i owocującej służbą Bogu i ludziom.

- Wiara to wielka siła przebicia, decydująca o ziemskich losach człowieka. W trudnościach przegrywają ci, którzy nie wierzą, którzy opuszczają ręce i nie widzą perspektywy życia. Wszystkie wielkie dzieła na tej ziemi są zbudowane na wierze. Wiara czyni niekiedy cuda. Nie ma nic smutniejszego, jak spotkać ludzi „niewierzących” w możliwości zmiany sytuacji, pesymistów z założenia. Bo taka niewiara jest chorobą śmiertelną i bardzo zaraźliwą, gasi i wypala wszystko wokół. Ale jest też inna wiara - polegająca na utrzymaniu kontaktu z żywym Bogiem, oparta jest na wierze naturalnej. Ona sięga dalej – zaakcentował duchowny.  

Dodał, że wiara religijna jest ukoronowaniem wiary tzw. naturalnej. Gdy wyczerpią się ludzkie możliwości, zostaje wiara w rzeczywistość niedostępną ludzkimi zmysłami, wiara w Boga, który jest wszechmocny. Przypomniał, że niewidomy żebrak Bartymeusz znajdował się w beznadziejnej sytuacji, a jednak wierzył w cud i cudu doświadczył.

- Wcale nie trzeba walczyć z wiarą religijną, by zniszczyć jej twórcze działanie. Wystarczy niekiedy osłabić w ludziach wiarę w możliwość zmiany sytuacji na lepsze. Wmówić w nich, że nic się nie da zmienić, albo zniechęcić do Boga i sakramentów. Wtedy ludzie stają się słabi, zniechęceni, rozgoryczeni, zaczynają chorować na niewiarę. Mogą jeszcze chodzić do kościoła, mówić pacierze, ale nie są już w stanie niczego dokonać. Zniszczono w nich siłę przebicia, optymizm wiary. Jest to perfidna metoda ostatecznie zniewalania człowieka – uważał wikariusz biskupi ds. sakramentalnych.

Podkreślił jednak, że w każdych okolicznościach życia, nawet w takich, w jakich znalazł się Bartymeusz, można poradzić sobie z ograniczeniami. Bóg potrzebuje ludzi, którzy wierzą w możliwość budowania lepszego świata, „ludzi bez bielma na oczach, o odważnym spojrzeniu w przyszłość”. Takich, jak Bartymeusz, ale też takich, jak św. Hubert, który dzięki Bożej pomocy i interwencji odnalazł zagubioną wiarę.

Podczas Mszy św. w procesji z darami do ołtarza przyniesiono dary lasu, natomiast na zakończenie modlono się przy witrażu św. Huberta (ufundowanym przed laty przez myśliwych) za zmarłych myśliwych i leśników z okręgu płockiego.

Gospodarzem uroczystej Mszy św. z udziałem licznych pocztów sztandarowych kół myśliwskich, był ks. kan. Jerzy Ławicki, proboszcz parafii św. Wojciecha, kapelan myśliwych. Uczestniczyli w niej myśliwi, leśnicy i sympatycy łowiectwa, z Markiem Zaborowskim, prezesem Polskiego Związku Łowieckiego Okręg Płocki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę