Nabożeństwo Drogi Krzyżowej wynagradzającej za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich – 4 marca 2022 r.

W piątek 4 marca 2022 r., w pierwszy piątek Wielkiego Postu, Kościół w Polsce przeżywać będzie Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. W związku z tym w katedrze płockiej 4 marca br. o godz. 17.00 rozpocznie się Droga Krzyżowa wynagradzająca za te grzechy.

Dk 4 Marca 22

Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich jest inicjatywą Konferencji Episkopatu polski. Ustanowiony został w odpowiedzi na apel Papieża Franciszka. Stanowi pomoc do duchowego towarzyszenia osobom, które zostały zranione i zmagają się z konsekwencjami wyrządzonej krzywdy. Wyrazem wsparcia dla skrzywdzonych może być podjęcie postu oraz innych czynów pokutnych.

Do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej 4 marca br. o godz. 17.00 w bazylice katedralnej w Płocku zaproszone są wszystkie osoby, które chcą wspólnie modlić się w tej ważnej intencji. Nabożeństwu przewodniczył będzie Biskup Płocki Piotr Libera, będzie w nim uczestniczył także biskup pomocniczy Mirosław Milewski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę