Nagrody dla laureatów konkursu Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych

W Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku 21 stycznia br. wręczono nagrody laureatom Konkursu Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych. Od 10 lat towarzyszy on Orszakowi Trzech Króli. W tym roku konkurs musiał odbyć się w formie on-line: uczestnicy przesyłali nagrany krótki film o rodzinnym dziele twórczym. Nagrody laureatom wręczył ks. biskup Mirosław Milewski: - Uczestnicząc w tym konkursie daliście świadectwo swojej wiary – zwrócił się do uczniów i ich opiekunów.

Szopki21.jpg

Konkurs Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych każdego roku towarzyszy Orszakowi Trzech Króli w Płocku. W tym roku zorganizowano go z okazji Orszaku Kolędowego. Konkursowi przyświecało hasło „Bóg się rodzi, moc truchleje”. Każdy uczestnik musiał przesłać krótki, dwuminutowy film o przebiegu budowy rodzinnej szopki. Filmy i wykonane szopki oceniła komisja konkursowa.

W edycji 2021 w Konkursie Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych pierwsze miejsce zajęła Magdalena Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku, która znajduje się na terenie parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku. Swoją szopkę wraz z rodziną zwyciężczyni wykonała dzięki zachęcie katechetki Bernadetty Staniszewskej.

Drugie miejsce jury konkursu przyznało Julii Brzozowskiej z Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku-Radziwiu, w parafii pw. św. Benedykta w Płocku. Praca została wykonana pod kierunkiem katechetki Marzenny Bogumiły Matkowskiej. Trzecie miejsce zajął Antoni Zuchora ze Szkoły Podstawowej w Liszynie, w parafii pw. św. Marcina w Słupnie. Do rodzinnej pracy nad szopką zachęciła go katechetka Ewa Beata Popowska.

Bp Mirosław Milewski, który wręczył nagrody i pamiątkowe dyplomy podziękował laureatom, a także obecnym w Opactwie ich rodzicom, katechetom i dyrektorom szkół za świadectwo wiary. Zaznaczył, że budując szopki, starali się wejść w atmosferę Nazaretu, w której żyła Święta Rodzina, a jest to atmosfera „milczenia i modlitwy”. Podziękował uczestnikom za zaangażowanie i podtrzymywanie ważnej, polskiej tradycji.

Koordynatorem Konkursu Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych była s. Dominika Dudzik CSP z wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku. Siostra przewodniczyła także komisji konkursowej, w skład której weszli przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń katolickich. Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich zauważył, że chociaż w tym roku zakres konkursu był ograniczony, to jednak także w tym roku znalazły się rodziny, które chciały wspólnie budować szopki Bożonarodzeniowe.

Nagrody w konkursie ufundowały dwa wydziały kurialne: wydział katechetyczny i wydział ds. rodzin. Był to sprzęt AGD.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę