Nowy tom „Duchowieństwa diecezji płockiej”

Ukazał się nowy tom opracowywanej przez ks. prof. Michała M. Grzybowskiego serii „Duchowieństwo diecezji płockiej”. Ósma część zawiera 354 hasła: biogramy kapłanów pracujących w diecezji płockiej w latach 1561 – 1900 oraz biogramy kapłanów zmarłych niedawno. Biogramy opracowano na podstawie badań i kwerend przeprowadzonych w zbiorach Archiwum Diecezjalnego.

Grzybowski-ksiazki.jpg

Seria „Duchowieństwo diecezji płockiej” wydawana jest od 2007 roku, a jej celem jest przedstawienie wszystkich członków prezbiterium płockiego od zakończenia soboru trydenckiego do czasów współczesnych. Autor na podstawie własnych badań i poszukiwań opracował 2807 życiorysów biskupów i kapłanów. Dotychczas ukazały się następujące tomy:

M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. T. 1. Cz. 1: wiek XX, Płock 2007, ss. 616.
M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. T. 1. Cz. 2: wiek XX, Płock 2008, ss. 491.
M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. T. 2: wiek XIX, Płock 2010, ss. 457.
M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. T. 3: wiek XIX, Płock 2012, ss. 302.
M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. T. 4: wiek XIX, Płock 2014, ss. 309.
M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. T. 5, Płock 2016, ss. 325.
M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. T. 6, Płock 2017, ss. 340.
M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. T. 7, Płock 2019, ss. 191.
M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. T. 8, Płock 2021, ss. 221.

Książki można nabywać w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego (Płock, pl. Narutowicza 8, tel. 24 262 26 04, 24 366 99 50).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę