Obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Popowie

Około 60 osób z trzech diecezji: płockiej, włocławskiej i bydgoskiej 23 sierpnia 2022 r. rozpoczęło w Popowie wakacyjny obóz formacyjny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, pod hasłem „Jestem w Kościele”: - Młodzież potrzebuje środków materialnych, ale też wsparcia duchowego – uważa ks. dr Jarosław Kwiatkowski, koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w diecezji płockiej.  

Dzieło Nowego Tysiąclecia
plock.gosc.pl

Wakacyjny obóz formacyjny stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia rozpoczął się 23 sierpnia w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas Diecezji Płockiej w Popowie, potrwa do 26 sierpnia. Uczestniczy w nim około 60 stypendystów z trzech diecezji: płockiej, włocławskiej i bydgoskiej.

- Idea tych obozów polega na tym, aby oprócz wparcia materialnego dać młodzieży również formację duchową - mówi ks. dr Jarosław Kwiatkowski, koordynator fundacji w diecezji płockiej. – Wiemy, że ci młodzi ludzie mają być „żywym pomnikiem” Jana Pawła II, dlatego zapoznają się z jego nauczaniem. Łączą wypoczynek i rozrywkę z elementami rekolekcyjnymi, takimi jak codzienna Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu czy praca w grupach dzielenia – wymienia ksiądz koordynator.

Hasło formacyjnego obozu: „Jestem w Kościele” ma skłaniać do refleksji nad miejscem młodzieży w Kościele, jej zaangażowaniem, wzięciem odpowiedzialności za wspólnotę, zwłaszcza w czasach, gdy coraz mniej młodych ludzi praktykuje religię. Wielu młodych ludzi nie wróciło też do Kościoła i swoich kościołów parafialnych po pandemii. Ci, którzy są stypendystami papieskiej fundacji, w jakimś sensie zobowiązani są do podtrzymywania wiary i tradycji katolickiej.

Ks. Kamil Kozakowski, koordynator ds. formacji w diecezji płockiej przekazuje, że stypendyści przyjechali do Popowa z wychowawcami, którymi są studenci, byli stypendyści. Poza gospodarzami miejsca pieczę nad obozem sprawuje jeden kleryk i jedna siostra zakonna: - Poprzedni taki obóz odbył się w Popowie rok temu – przypomina duszpasterz.

W diecezji płockiej stypendia z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia otrzymuje ponad 50 osób, są to uczniowie szkół średnich oraz studenci.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia od ponad dwudziestu lat wspiera finansowo zdolną, ale niezamożną młodzież z mniejszych  miejscowości. Program stypendialny, do którego można dołączyć w VII klasie szkoły podstawowej, trwa do zakończenia studiów. Stypendiom towarzyszy formacja w duchu nauczania św. Jana Pawła II, który jest patronem tej inicjatywy. Formacja odbywa się między innymi podczas wakacyjnych obozów w różnych miejscach w Polsce.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę