Odbyło się pierwsze „Spotkanie ze Zmartwychwstałym” w Płocku

15 kwietnia rozpoczęliśmy cykl spotkań w płockich parafiach: „Zmartwychwstały czeka na Ciebie…”. Temat tego pierwszego spotkania brzmiał: „Uczniowie z Emaus… w Słowie i Łamanym Chlebie”. Odbyło się w par. pw. św. Józefa w Płocku. Gości parafii przywitał ks. Andrzej Smoleń, proboszcz parafii.

Lewicki.jpg

Fachowej egzegezy narracji paschalnej dokonał ks. dr Tomasz Lewicki, wykładowca Nowego Testamentu w płockim WSD. Słuchacze mieli możliwość nie tylko zapoznać się z samą treścią perykopy ewangelicznej Łk 24. Zostali również zaproszeni, aby odpowiedzieć na zaproszenie Pana, by podjąć refleksję nad Słowem Bożym.
Na planie tego fragmentu mogliśmy zobaczyć przebieg Eucharystii i zostaliśmy zaproszeni do głębszego przeżywania każdej z jej części. Ma to swoje szczególne odniesienie do spotkania ze Słowem Bożym i przyjmowania Chrystusa w Komunii Świętej. Prelegent zachęcił słuchaczy, by spotkali się z Listem Jana Pawła II Mane Nobiscum Domine, które w swoim tytule zawiera Słowa skierowane przez Uczniów z Emaus do Pana. Ks. Lewicki zachęcał, aby spotykać się ze Słowem Bożym nie tylko intelektualnie, ale przede wszystkim przyjmować je sercem i włączyć w swoje życie.

„Całość dała mi taką jasność widzenia, jak bardzo ważna jest po konferencji adoracja i uwielbienie Boga. Msza – spotkanie z żywym Bogiem, potem wejście z Bogiem we wnętrzu w treści konferencji, która wyjaśniała drogę uczniów, spotkania z Jezusem na Mszy św. To mi pomogło w zrozumieniu, czym jest Msza święta. Głębiej zrozumiałam czym jest „Emaus”. Starałam się bardzo mocno, by wejść sercem w spotkanie z Bogiem w codzienności, jak Ci uczniowie spotkali Jezusa. Przyjrzałam się Jezusowi, jak z Nimi rozmawia, jak delikatnie wchodzi w relacje z uczniami. Uczniowie podobni do mnie – niby wiem, że jest ze mną Pan, ale rozprasza mnie wiele spraw codziennych. Gdy zaczynam się gubić, chwytam za Słowo Boże. Już nie potrafię żyć bez Jezusa w codzienności. Prowadzi mnie słowem każdego dnia. Wychodzę ze spotkania i chciałabym wszystkim mówić, że Jezus żyje” – dzieli się Sabina.
„Pan Jezus przyjął zaproszenie uczniów, aby został z nimi, ale możemy odwrócić porządek tych słów i przyjąć zaproszenie Chrystusa, abyśmy my z Nim pozostawali w naszej codzienności i aby „nasze serca pałały” trwaniem w obecności Zmartwychwstałego, żywego Pana” - ks. Łukasz Zdunkiewicz, duszpasterz SNE Diecezji Płockiej.
„Podbudowało mnie to spotkanie. To bardzo ważne mówić o Zmartwychwstaniu Jezusa, że jest. On tyle czasu nas prowadzi i musimy się otwierać na Jego żywa obecność w Eucharystii” – mówi inna z uczestniczek.
„Niesamowite spotkanie. Podzieliłam z się nim z mężem, jeszcze nie spał i słuchał mnie… Chce mówić głośno i wyraźnie, żeby wszyscy usłyszeli, też moja rodzina. Mnie samą czasami blokuje, ale chcę się coraz bardziej otwierać i mówić o Bogu” – dzeili się A..
Inny uczestnik spotkania stwierdził: „sama treść przekazu prowadziła do spotkania z uczniami i pokazała mi postać Jezusa, jak się zachował. Nie wymawiał uczniom, choć wszystko wiedział o nich, widział ślepotę. Jego czułość i wrażliwość bardzo mnie poruszyła. Kocha mnie takiego, jaki jestem”.

„ Uwielbienie pomogło mi się otworzyć na Jego miłość, na uwielbienie Zmartwychwstałego, do głębi. Całą sobą otworzyłem się na spotkanie z żywym Jezusem, który jest w monstrancji” – H.
Jedna z osób podzieliła się, że zobaczyła wieczorem światła w kościele, przejeżdżając obok. Przyszła…., żeby się pomodlić, bo ma operację. Została na adoracji, do końca.
Kilka osób wrzuciło zapisane intencje do koszyka modlitwy, inni prosili wystawienników o modlitwę. Piękne było to, że osoby, które czekały na modlitwę, modliły się też za innych.
, że dla niego „to była poruszająca podróż z uczniami w drodze do Emaus, która prowadziła do stołu Eucharystycznego – to było przepiękne. Uświadomiłem sobie, że Zmartwychwstałego spotykamy w każdej Eucharystii. Przychodzi do nas ze Słowem, poznajemy Go w łamaniu Chleba, pragniemy z Nim być i nieustannie nas posyła”.
Jeden z księży podsumował tak: „Piękne spotkanie ze Zmartwychwstałym, inspirujące w przeżywaniu Wielkanocy. Pomogło mi odkryć radość tego Okresu Liturgicznego. Dla mnie to okazja, do pójścia do Galilei – by tam spotkać Jezusa Zmartwychwstałego. Kulminacją była adoracja, modlitwa i uwielbienie Boga. Przepiękna modlitwa zgromadzonych przed Jezusem Eucharystycznym. Urzekająca i poruszająca i inspirująca alternatywa Wielkanocna”.
Niech Bóg będzie uwielbiony!

Paschalne Spotkania
Uczestnicy otrzymali zadanie na ten tydzień:
1. Przeczytać List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych na Rok Eucharystii, październik 2004-październik 2005 „MANE NOBISCUM DOMINE” – ZOSTAŃ Z NAMI PANIE, który został poświęcony spotkaniu Jezusa z uczniami idącymi z Jerozolimy do Emaus.
2. Przyglądać się Jezusowi – jak rozmawia, jak się zachowuje, co mówi, czego nie mówi, Jego reakcjom, słowom, które wypowiada.
Niech lektura Listu będzie okazją do wejścia głębszą relację z Jezusem, do przejścia drogi, wraz z Nim, jako jeden z dwóch uczniów.

Dziękujemy ks. Andrzejowi Smoleniowi, proboszczowi par. pw. św. Józefa za otwartość i gościnne przyjęcie. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób z różnych płockich parafii i czterech księży. Całość prowadziła dr Iwona Zielonka, dyrektor wydziału ds. Nowej Ewangelizacji, z ekipą Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej.
Kolejne 22 kwietnia w par. pw. św. Zygmunta (katedralnej) w Płocku. Rozpoczęcie o godz. 18.30, po mszy św. wieczornej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę