Odpust i uroczystości dożynkowe w parafii Nuna

W niedzielę 8 września br. w parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie odbył się odpust parafialny ku czci Matki Bożej Siewnej. Uroczystościom odpustowym przewodniczył ks. kan. Józef Gawlik. Była to także okazja do dziękczynienia za tegoroczne plony. Po Eucharystii staropolskim zwyczajem nastąpiło dzielenie się chlebem dożynkowym.

Dozynkinuna2019047.jpg

Następnie na placu przy kościele parafialnym rozpoczął się festyn z mnóstwem atrakcji dla przybyłych gości, jak np. licytacje przedmiotów, bezpłatna fotobudka, stoiska z domowymi wypiekami, grochówką, zabawkami, grill. Wspaniałą atrakcją była także loteria fantowa zorganizowana przez Klub Radnych NSZ, w czasie której rozlosowane zostały dwa rowery zakupione przez Klub Radnych NSZ oraz panią Magdalenę Biernacką – zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.

Na wniosek burmistrza Nasielska Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał 13 honorowych medali „Zasłużony dla rolnictwa”, które wyróżnionym osobom wręczyli proboszcz parafii - ks. Waldemar Marciniak, przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego - pan Zdzisław Szmytkowski i przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku - pan Jerzy Lubieniecki.

Wyróżnienia otrzymały następujące osoby: Genowefa Borzyńska reprezentująca sołectwo Młodzianowo, Karolina Chimkowska (Jaskółowo), Wojciech Duszyński (Popowo Borowe), Celina Rucińska (Nuna), Eustachiusz Gąsiorowski (Nuna), Wojciech Grzymkowski (Lorcin),
Stanisław Wacław Jaskółowski (Krogule), Jadwiga Łabęda (Żabiczyn), Marianna Milewska (Lorcin), Józef Przedpełski (Popowo Południe), Walenty Wilski (Popowo Północ), Stanisław Zasoński (Popowo Borowe), Czesław Żołnierzak (Chechnówka).

W czasie dożynek zostały także wręczone nagrody w postaci pucharów, dyplomów, gadżetów oraz bonów pieniężnych w konkursach ekologicznych zorganizowanych przez burmistrza Nasielska: „Najładniejsze sołectwo”, „Najładniejsza posesja” i „Najpiękniejszy balkon” w gminie Nasielsk.

Nagrodę za najładniejsze sołectwo otrzymało sołectwo Paulinowo otrzymując tym samym bon pieniężny na 900 złotych, najładniejszą posesją okazała się w tym roku posesja państwa Jadwigi i Jarosława Szymańskich, którzy otrzymali za I miejsce bon o wartości 600 złotych, II miejsce i bon o wartości 400 złotych zajęła posesja pani Wioletty Zawadzkiej, natomiast III miejsce i bon o wartości 200 złotych należały do pani Haliny Kamińskiej.

Najpiękniejszy balkon to balkon pani Karoliny Krysińskiej, za który otrzymała bon o wartości 400 złotych. Dodatkowo przyznano wyróżnienia za udział w konkursach dla państwa Wioletty i Roberta Pędzich oraz dla pana Sławomira Korytkowskiego. Nagrody ufundowane zostały przez burmistrza Nasielska pana Bogdana Ruszkowskiego.

Podczas niedzielnych uroczystości komisja konkursowa wyłoniła tradycyjnie trzy najpiękniejsze kosze płodów rolnych, nagrodzone zostały następujące sołectwa: I miejsce - Lorcin, II miejsce - Chechnówka, III miejsce - Młodzianowo. Upominki zwycięzcom wręczyli: proboszcz parafii w Nunie – ks. Waldemar Marciniak, przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku – pan Jerzy Lubieniecki oraz w imieniu Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM – pan Bartosz Tomczyk.

Całość wydarzenia uatrakcyjniły występy dzieci ze szkół podstawowych z Popowa Borowego i Bud Siennickich oraz zaproszonych zespołów muzycznych. W czasie festynu zaprezentowali się także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Świeszewa wraz z radnym Rady Miejskiej w Nasielsku - panem Michałem Brodowskim.

Organizacja wydarzenia została wsparta kwotą 1000 zł brutto z budżetu gminy. Scenę oraz obsługę techniczną bezpłatnie udostępnił Nasielski Ośrodek Kultury. Imprezę wsparł też finansowo Marszałek Województwa Mazowieckiego. Organizatorami głównymi byli proboszcz parafii Nuna ks. Waldemar Marciniak wraz z Radą Parafialną.

Ks. Waldemar Marciniak
Proboszcz parafii pw. bł. ks. J. Popiełuszki w Nunie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę