Odpust w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku

- Bóg daje nam świętych, którzy wspierają nas w naszych wyborach i wskazują najlepsze dla nas drogi. Niech św. Stanisław Kostka pomoże nam zwyciężać duchowe boje, niech wstawia się za nami przed Bożym tronem - powiedział ks. kan. dr Dariusz Rogowski, notariusz Kurii Diecezjalnej w Płocku, w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku, w dniu odpustu parafialnego (17 września br.).

Płock, Parafia Pw. Św. Stanisława Kostki (2)

Ks. kan. dr Dariusz Rogowski stwierdził, że życie duchowe człowieka rozgrywa się zazwyczaj pomiędzy pewnymi przeciwnościami: Bóg i szatan, świętość i grzech, dobro i zło, pokora i pycha, prawda i kłamstwo. W tej przestrzeni jest ktoś, kto może przybliżyć do Boga, świętości, dobra, pokory, prawdy - to są święci. 

Kaznodzieja zaznaczył, że patron uroczystości - św. Stanisław Kostka, człowiek żyjący przed kilkoma wiekami, jest w stanie wiele dać żyjącym obecnie w zupełnie innym świecie. Dewizę swojego życia Święty ten wyrażał słowami: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich powinienem żyć”. 

Mimo, że od śmierci św. Stanisława Kostki minęło 455 lat, ta wskazówka jest aktualna w świecie, w którym jest wiele samotności i rozpaczy, w którym wielu wyciąga rękę po narkotyk, alkohol, popełnia samobójstwo. Tacy ludzie żyją w „kulturze przerażającej pustki”. 

- Św. Stanisław Kostka nie dał się zwieść mirażowi kariery, bogatego i wygodnego życia, przyszłości zabezpieczonej majątkiem rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się panującym modom na życie. Zrozumiał czym są złudzenia, odkrył głębię, którą każdy z nas posiada. Umiał przeciwstawić się naciskom grupy. Żył z pasją - uważał duchowny. 

Dodał, że Święty wiedział, iż świat nie zaspokoi jego tęsknot. Uwierzył w miłość Boga do niego i całym sobą Bogu odpowiedział. Podjął trud rozwoju. Świadomie wybrał Mistrza. Postawił w swoim krótkim życiu wszystko na Boga, „bez reszty, całkowicie zaangażował się po stronie Boga i Jego spraw”. 

- Jako ludzie jesteśmy rozdarci między różnymi skrajnościami: Bóg i szatan, dobro i zło, prawda i kłamstwo. Chcemy wybierać to, co jasne i piękne, ale nie zawsze wystarcza nam sił. Dlatego Bóg daje nam świętych, którzy wspierają nas w naszych wyborach i wskazują najlepsze dla nas drogi. Niech św. Stanisław Kostka pomoże nam zwyciężać duchowe boje, niech dodaje nam sił i wstawia się za nami przed Bożym tronem, byśmy idąc odważnie drogą naszego życia osiągnęli „niewiędnący wieniec chwały”, który przygotował dla nas Pan - konkludował ks. Dariusz Rogowski.


Parafię pw. św. Stanisława Kostki w Płocku erygował w 1930 roku biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski (obecnie błogosławiony). W 1931 roku została ona powierzona księżom salezjanom. W latach 80. XX wieku na płockiej „Stanisławówce” sprawowane były Msze św. za Ojczyznę, inicjowane przez księży salezjanów i NSZZ „Solidarność”. Obecny kościół parafialny konsekrowany został 15 maja 1988 roku. Parafia liczy około 15,5 tysiąca mieszkańców. Jej proboszczem jest ks. Wiesław Kania SDB. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę