Odznaczeni tytułem kanonika i Wielkim Orderem św. Zygmunta

ODZNACZENIA

Odznaczeni tytułem kanonika (w dniu 31 maja 2022 r.)

1. Ks. mgr Robert Henryk Andrikowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Żurominku Kapitulnym.
2. Ks. prof. dr hab. Rafał Bednarczyk, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Rębowie.
3. Ks. mgr Marek Dyga, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szwelicach.
4. Ks. mgr Krzysztof Kujawa, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem.
5. Ks. Wiesław Piątek, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Zagrobie.
6. Ks. Eugeniusz Światkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie.

Odznaczeni Wielkim Orderem św. Zygmunta (w dniu 31 maja 2022 r.)

1. Pani dr Elżbieta Grzybowska, odznaczona przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę Wielkim Orderem Świętego Zygmunta.
2. Siostra mgr Aneta Maria Krawczyk CSP, odznaczona przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę Wielkim Orderem Świętego Zygmunta.
3. Pani Teresa Elżbieta Mazurkiewicz, odznaczona przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę Wielkim Orderem Świętego Zygmunta.
4. Pani Irena Orysiak, odznaczona przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę Wielkim Orderem Świętego Zygmunta.
5. Pan Wojciech Orysiak, odznaczony przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę Wielkim Orderem Świętego Zygmunta.

Płock, dnia 31 maja 2022 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę