Ogłoszenie dotyczące narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021

Narodowy Spis Ludności

 Czcigodni Księża! W  związku z  prowadzonym w  Polsce badaniem statystycznym – Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i  Mieszkań 2021 – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zwrócił się do  Biskupa Płockiego z  prośbą o  wsparcie popularyzacji tego przedsięwzięcia, w  którym udział jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli. W  związku z  tym, w  najbliższą niedzielę 26 września 2021 r. w  ogłoszeniach duszpasterskich należy zachęcić parafian do  udziału w  spisie. Podajemy poniżej przykładowy tekst ogłoszenia duszpasterskiego.

Przykładowy tekst ogłoszenia:

„Na terenie całego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i  Mieszkań 2021. Wszyscy mieszkańcy Polski na  mocy stosownej ustawy są zobowiązani do  udziału w  tym badaniu. Spis trwa jeszcze kilka dni i  kończy się 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny prosi o  niezwłoczne wypełnienie obowiązku spisowego. Wszelkie informacje na  ten temat można znaleźć na  stronie internetowej spis.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 279 99 99”.

Płock, dnia 22 września 2021 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę