Peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej – od 11 lutego 2022 r.

W Światowym Dniu Chorego 11 lutego 2022 r. w diecezji płockiej rozpocznie się peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki, prekursorki pielęgniarstwa domowego. Relikwie odwiedzą kaplice w szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej. Peregrynację zainauguruje Msza św. w katedrze płockiej, od przewodnictwem ks. biskupa Piotra Libery.

Bł. Hanna Chrzanowska
ekai

W Światowym Dniu Chorego 11 lutego br. w diecezji płockiej rozpocznie się peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki, która została ogłoszona błogosławioną w 2018 roku.

Mszy św. inaugurującej to wydarzenie 11 lutego w katedrze o godz. 18:00 przewodniczył będzie biskup płocki Piotr Libera, wygłosi też homilię. W Mszy św. wezmą udział przedstawiciele placówek służby zdrowia, znajdujących się na terenie diecezji płockiej, samorząd pielęgniarski, poczty sztandarowe szpitali. Po Mszy św. spotkanie z przedstawicielami służby zdrowia pt. „Rodzina wobec chorego” poprowadzi redaktor  Bogdan Wolny.

Peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej po Polsce jest organizowana przez Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia. W diecezji płockiej koordynuje ją ks. Jakub Kępczyński, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia. Lekarze, pielęgniarki, personel szpitalny, a także osoby chore będą mogły modlić się przy relikwiach w kaplicach szpitalnych, hospicjach, domach pomocy społecznej. Harmonogram tych miejsc dostępny jest na stronie internetowej diecezji płockiej.  

***

Hanna Helena Chrzanowska (1902-1973) była polską pielęgniarką, działaczką charytatywną, pisarką, pedagogiem, instruktorką oraz prekursorką pielęgniarstwa rodzinnego, domowego, a także parafialnego. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej oraz członkini Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych. Była redaktor naczelną czasopisma „Pielęgniarka Polska” i współorganizatorką Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Urodziła się w 1902 roku w Warszawie. W 1920 roku ukończyła z odznaczeniem Gimnazjum Sióstr Urszulanek. Ukończyła Warszawską Szkołę Pielęgniarstwa, potem wyjechała na stypendium do Francji i Belgii. Po powrocie w latach 1926-1929 pracowała w charakterze instruktorki w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. Kilka lat później w ramach działalności Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych uczestniczyła w przygotowywaniu projektu ustawy o pielęgniarstwie, która ostatecznie została uchwalona w roku 1935. Miała udział w powołaniu Katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich. Od roku 1929 aż do wybuchu II wojny światowej pełniła funkcję redaktor naczelnej czasopisma „Pielęgniarka Polska”. Kiedy zaczęła się wojna, zgłosiła się w Krakowie do pracy w Polskim Komitecie Opiekuńczym, gdzie zajmowała się osieroconymi dziećmi, uchodźcami oraz więźniami.

Po wojnie pracowała jako kierownik działu pielęgniarstwa społecznego w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarsko-Położniczej, potem prowadziła zajęcia w Szkole Instruktorek Pielęgniarstwa w Warszawie, natomiast w 1957 roku została dyrektorem Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie. Kiedy placówka ta została zlikwidowana, Chrzanowska przeszła na wcześniejszą emeryturę, nadal jednak uczestniczyła w pracach Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Opracowała podręcznik „Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej”. Postanowiła zorganizować opartą o struktury kościelne i niezależną od państwa pomoc pielęgniarską w Polsce, w czym znalazła wsparcie ks. Karola Wojtyły. W Krakowie i na terenie archidiecezji udało jej się utworzyć placówki pielęgniarstwa parafialnego. Rozwijając tę działalność współpracowała z kard. Karolem Wojtyłą. Paweł VI odznaczył ją medalem „Pro Ecclesia et Pontilice”. Zmarła 29 kwietnia 1973 roku. W 1995 roku Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych zwróciło się do kardynała Franciszka Macharskiego z prośbą o wszczęcie jej procesu beatyfikacyjnego.

Hanna Chrzanowska została beatyfikowana 28 kwietnia 2018 roku. Wspominana jest w liturgii 28 kwietnia. Jest patronką wielu szkół i placówek o charakterze opiekuńczym. W 2007 roku powstała Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AGAPE” im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie. W kościele św. Mikołaja w Krakowie przy ul. Kopernika w każdą trzecią środę miesiąca sprawowana jest Msza św. o jej rychłą kanonizację.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę