Pieniądze na remonty kościołów od samorządu Mazowsza

Prace restauratorskie drewnianego wyposażenia bazyliki katedralnej w Płocku, roboty budowlane przy wzmocnieniu konstrukcji ścian i więźby dachowej drewnianego kościoła w Dobrzykowie oraz remont dachu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Rębowie, zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu ze środków przyznanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Środki te otrzymają kościoły z certyfikatem „Cenny zabytek”. Łącznie na remonty zabytków, w tym sakralnych, w subregionie płockim przeznaczono 900 tysięcy zł.

Fundusze.jpg

Certyfikat „Cenny zabytek” przyznaje samorząd województwa mazowieckiego. Oznaczone nim zabytki to obiekty, które mają wyjątkowe dla regionu znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne. Wnioskodawcy mogli uzyskać pieniądze m.in. na badania konserwatorskie i architektoniczne, wykonanie dokumentacji, zabezpieczanie i odnowienie zabytków, modernizacje różnych instalacji czy zakup materiałów budowlanych.

Do naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach zgłoszono 172 wnioski na łączną kwotę ponad 26 mln zł. Zabytki z Mazowsza otrzymały 6 mln zł. 900 tys. zł z tej kwoty trafiło do subregionu płockiego.

W subregionie płockim, pokrywającym się z terenem diecezji płockiej, dofinansowanie z budżetu Mazowsza na różne prace otrzyma kilkanaście parafii. 80 tys. zł przyznano parafii katedralnej w Płocku na prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianego wyposażenia (ławki). Po 70 tys. zł otrzymają parafie: w Rębowie na remont dachu kościoła, w Wyszogrodzie na remont ścian kościoła, w Rokiciu na remont elewacji kościoła z badaniami konserwatorskimi, w Sobowie na remont konstrukcji więźby, wymianę pokrycia dachu dzwonnic i wieży oraz wykonanie instalacji odgromowej i odprowadzenia wody deszczowej kościoła.

Po 60 tys. zł dofinansowania przyznano parafiom: w Płocku-Radziwiu na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym, w Kurowie na konserwację dekoracji malarskich i renowację wypraw tynkarskich wnętrza kościoła, w Dobrzykowie na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy wzmocnieniu historycznej konstrukcji ścian i więźby dachowej kościoła, w Sikorzu na zabezpieczenie zabytkowego kościoła przed wpływem opadów atmosferycznych na dach, mury i osiadanie fundamentów (II etap).

Poza tym 40 tys. zł przyznano parafii w Płocku-Trzepowie na remont konstrukcji budynku drewnianego kościoła (etap II), a 30 tys. zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Stanisława, Małgorzaty i Piotra Kryskich (1609-1613) w kościele w Drobinie.

- Z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 70 tysięcy zł na remont elewacji wschodniej zabytkowego kościoła. Na ścianie wschodniej kościoła znajdują się najcenniejsze, bo pochodzące z 1647 roku ryciny. Pozyskane środki pozwolą zrealizować planowany remont całej elewacji świątyni parafialnej, który jest najstarszym ceglanym kościołem na Mazowszu. To zabytek o cennych walorach historycznych i kulturowych. W przyszłości zamierzam ponownie ubiegać się o dofinansowanie, które przyznaje samorząd województwa mazowieckiego – zapowiada ks. Bogdan Zalewski, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Rokiciu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę