Pierwsza piesza pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka z Winnicy do Pułtuska

W diecezji płockiej 21 maja 2022 r. odbyła się pierwsza piesza pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka - w intencji trzeźwości narodu. Pątnicy wyruszyli z parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy, a doszli do parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku. Patronem pielgrzymki, która odbyła się z inicjatywy rejonu pułtuskiego Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, był św. Jan Paweł II: - Grzechy pijaństwa zwalcza się przez miłość – powiedział organizator pielgrzymki Henryk Kowalczyk, członek Domowego Kościoła, minister rolnictwa.

283146193 2861701030802703 131116135132096250 N
foto: @naszawinnica/facebook

Uczestnicy pierwszej pieszej pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka wyruszyli z parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy, aby przejść do Pułtuska ponad 15 km. Wędrując modlili się, poznali historię i zasady Krucjaty, wysłuchali świadectw osób i konferencji oraz mogli się wyspowiadać.

Konferencję wygłosił proboszcz z Winnicy ks. Zbigniew P. Maciejewski. Powiedział w niej między innymi, że podając rękę zniewolonym braciom, należy pamiętać o własnych zniewoleniach, bo jesteśmy „grzesznikami odkupionymi i wyzwolonymi przez Boga”. Gdy człowiek będzie bardziej wolny, będzie mógł łatwiej pomagać innym.

Zwrócił uwagę, że w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka ważnym tytułem jest „Chrystus Sługa”. Ten tytuł opisuje całość życia i posłania Jezusa. Chrystus staje się Sługą, aby „uniżyć się do podźwignięcia upadłego człowieka”: - Składając przyrzeczenia abstynencji traktujemy to jako czyn miłości wobec tych, którzy tego nie potrafią. Nasza abstynencja staje się narzędziem wyzwalania. To narzędzie ma dwa wymiary: praktyczny, ale też duchowy. To jest naprawdę istota Krucjaty – zaakcentował duszpasterz.

W Pułtusku pątników powitał ks. kan. Sławomir Stefański, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II i bijące dzwony kościelne. Na zakończenie pielgrzymki Mszy św. w parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku przewodniczył ks. Zbigniew P. Maciejewski.

- Kontekst naszej pielgrzymki każe nam widzieć tutaj ludzi zniewolonych, którzy sami nie mogą się wyzwolić i wołają: „pomóż nam!”. Wołają do nas. To pierwsza sprawa, którą warto przypomnieć – nie GOPS i MOPS, nie urzędy i policja, ale ty i ja jesteśmy odpowiedzialni za trzeźwość członka naszej rodziny czy sąsiada. Za dużo jest oglądania się na innych, spychania na innych, wyręczania się innymi. Zniewoleni wołają „pomóż nam!”. Ciebie wołają – zwrócił się do pielgrzymów.

Inicjatorem pierwszej pieszej pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka był rejon pułtuski Domowego Kościoła. Cenną częścią pielgrzymki były świadectwa: sześć osób opowiedziało, dlaczego należy do Krucjaty. Motywy były podobne: na przykład choroba alkoholowa w bliskiej rodzinie, potrzeba uporządkowania życia rodzinnego, chęć dania dobrego przykładu dzieciom, a nawet śmierć rodzica, spowodowana przez pijanego kierowcę.

Organizator pielgrzymki Henryk Kowalczyk z rejonu pułtuskiego Domowego Kościoła, posługujący też w diecezjalnej Diakonii Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie, a zawodowo minister rolnictwa, jest w Krucjacie wraz z żoną Hanną od 30 lat. Małżeństwo Kowalczyków wychowało trzech synów.

- Obecność w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka pomogła mi uporządkować pewne sprawy, zapewniła trzeźwość synów, dała spokój życia rodzinnego – reasumował współorganizator wydarzenia. – Ważna jest w niej systematyczna modlitwa, miłość drugiego człowieka i ofiara z siebie. Grzechy pijaństwa zwalcza się przez miłość – podkreślił Henryk Kowalczyk.

W pielgrzymce Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przeszło 102 wiernych oraz księża Zbigniew P. Maciejewski i Bogdan Kołodziejski, wikariusz parafii w Pułtusku. Wsparcia pielgrzymce udzieliło Pułtuskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Świt”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę