Pierwsze spotkanie rodzin SALOS Family Camp w Czerwińsku nad Wisłą

W Czerwińsku nad Wisłą w dniach 25-28 czerwca br. odbyło się pierwsze w historii SALOS Family Camp - Ogólnopolskie Spotkanie Rodzin Salezjańskiej Organizacji Sportowej. - W trakcie SALOS Family Camp wiele czasu poświęcono na sprawy ducha i modlitwę - zaznaczył ks. Akacjusz Cybulski SDB, wiceprezes Salos Wiślanie Czerwińsk. Spotkanie zgromadziło blisko pół tysiąca uczestników z Polski.  

Salos 2022

Czerwińsk nad Wisłą był miejscem pierwszego w historii ogólnopolskiego spotkania rodzin Salezjańskiej Organizacji Sportowej, czyli SALOS Family Camp. Wydarzenie zgromadziło blisko pół tysiąca uczestników z sześciu salezjańskich inspektoriów w Polsce  (sióstr salezjanek i salezjanów). Byli to przede wszystkim sportowcy, trenerzy, prezesi lokalnych stowarzyszeń SALOS i ich rodziny, a także rodziny ukraińskie przebywające w Polsce pod opieką salezjanów.

Sportowe spotkanie w Czerwińsku dało możliwość integracji rodzinnej poprzez modlitwę, sport i zabawę. Na uczestników czekało wiele atrakcji, w tym rozgrywki sportowe, sympozjum „Pokolenia młodzieży”, koncerty zespołu Słowiany i duetu akordeonowego Vertim&Mamzel oraz Michała Wojtusika czy występ kabaretu A JAK! Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz fire show w wykonaniu grupy Jo Art Show. Uczestnicy spotkania spotkali się również ze Zbigniewem Bródką, złotym medalistą z olimpiady w Soczi.

W programie imprezy znalazł się ponadto bieg ulicami Czerwińska z okazji 30-lecia istnienia Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP - w trakcie SALOS Family Camp obchodzono bowiem okrągły jubileusz tej organizacji. Ks. Piotr Sosnowski, wikariusz ks. dr. Tadeusza Jareckiego, inspektora Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie, poświęcił sztandar Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP. Ponadto wręczono medale 30-lecia dla najbardziej zasłużonych członków SALOS RP.

- W trakcie SALOS Family Camp wiele czasu poświęcono na sprawy duchowe i modlitwę. Odbyło się specjalne nabożeństwo w intencji rodzin oraz Eucharystia dziękczynna z okazji 100-lecia obecności sióstr salezjanek na ziemiach polskich – przekazał ks. Akacjusz Cybulski SDB, wiceprezes Salos Wiślanie Czerwińsk 

Na zakończenie spotkania ks. inspektor Tadeusz Jarecki podziękował organizatorom i uczestnikom oraz udzielił błogosławieństwa za wstawiennictwem Maryi Wspomożycielki Wiernych. W spotkaniu uczestniczył między innymi ks. Edward Pleń SDB, krajowy duszpasterz sportowców.

***

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej (oficjalny skrót SALOS), to salezjańskie stowarzyszenie sportowe, działające na terenie kraju. Podstawowym celem jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.

Salezjańska Organizacja Sportowa RP została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej w dniu 29 czerwca 1992 roku w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. Założycielami stowarzyszenia są księża salezjanie – SDB, siostry salezjanki – FMA oraz osoby świeckie.

Salezjańska Organizacja Sportowa RP jest członkiem Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. W skład krajowej Salezjańskiej Organizacji Sportowej wchodzą stowarzyszenia inspektorialne, a w każdej z inspektorii działają stowarzyszenia lokalne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę