Płoccy misjonarze – ks. Jarosław Bukowski, Rosja

W cyklu „Płoccy misjonarze” publikujemy informację o posłudze misyjnej ks. Jarosława Bukowskiego, który pracował w Rosji w latach 2001-2004.

Ks. Jarosław Bukowski w latach 1986-1992 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Pracę magisterską, dotyczącą moralnych zagadnień religijnej twórczości Mikołaja Gogola, obronił na KUL-u. Już jako kleryk z kolegą Krzysztofem Martwickim zorganizowali w lipcu 1991 roku kolonie religijne dla dzieci i młodzieży z parafii św. Ludwika w Moskwie. Kolonie odbyły się w Soczewce w ośrodku Caritas. Uczestniczyło w nich 21 osób, większość dzieci i młodzieży wraz z rodzicami. Pod koniec kolonii czworo dzieci przyjęło chrzest.

Prowadzący kolonie wyjechali też na trzy tygodnie do ZSRR, poznali życie katolików w Moskwie oraz Taszkiencie i Samarkandzie w Uzbekistanie. Dziewięć lat później ks. Jarosław Bukowski zgłosił się do posługi w Rosji. 8 września 2001 roku dotarł do parafii św. Mikołaja w Łudze w obwodzie leningradzkim. Parafia powstała na przełomie XIX i XX wieku. Kościół wybudowano w 1902 roku, a konsekrowano w 1904 roku.

W 1916 roku parafia liczyła 3500 katolików, z czego 60 % Polaków, 15 % Litwinów, 15 % Niemców i 10 % innych narodowości. Po rewolucji zaczęły się prześladowania, ich szczytem było rozstrzelanie w latach 1936-1937 dwudziestu parafian, organisty i proboszcza. Państwo odebrało kościół, ostatecznie odzyskano go w 1995 roku.

W 2001 roku parafia liczyła 67 katolików. W czasie swej posługi ks. Jarosław ochrzcił 6 osób dorosłych i 4 dzieci. Przy parafii działał Caritas, prowadzący Dom Dziennego Pobytu dla ubogich dzieci. W czerwcu 2004 roku uroczyście obchodzono 100-lecie konsekracji kościoła. Miasto uhonorowało parafię specjalnym listem gratulacyjnym, uroczystej liturgii przewodniczył ks. biskup Tadeusz Kondrusiewicz. Parafia współpracowała z franciszkanami z Petersburga.

Ksiądz Bukowski pracował w Rosji do 31 lipca 2004 roku. Parafia powierzona została ojcom franciszkanom z Petersburga. Od 2017 roku ks. Jarosław sprawuje opiekę duszpasterską nad Polakami z Kazachstanu powracającymi do Polski, obecnie mieszkającymi w Pułtusku. Jak dotąd ochrzcił kilkanaście osób w wieku od lat 6 do 67 lat.

Informacja własna

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę