Płoccy misjonarze – ks. Zbigniew Rembała, Peru

W cyklu „Płoccy misjonarze” publikujemy informację o posłudze misyjnej ks. kan. Zbigniewa Rembały, który od 1994 roku pracuje na misjach w Peru. Oto jego relacja z posługi misyjnej:

Misyjne_drogi_z_parafii__w._klara_do_iquitos.png

„Na misje do Peru przyjechałem 23 sierpnia 1994 roku i na początku uczyłem się nowej kultury i języka hiszpańskiego u boku kolegi misjonarza ks. Marka Brulińskiego w parafii Świętej Rodziny (Sagrada Familia), należącej do Wikariatu Apostolskiego w Iquitos. Na początku 1995 roku zostałem mianowany proboszczem parafii Señor de los Milagros (Pana Jezusa od cudów) w mieście Iquitos.

Ze względu na brak duchowieństwa wspierałem też bazę wojsk lotniczych, pełniąc funkcję kapelana. W 1996 roku zostało utworzone miejscowe seminarium gdzie również trzeba było służyć pomocą. W grudniu 1999 roku, po wygaśnięciu 5-letniej umowy powróciłem do pracy w diecezji płockiej: Parafia św Trójcy w Mławie i parafia św. Maksymiliana w Płocku.

Pragnienie powrotu do pracy misyjnej pojawiało się wielokrotnie podczas dwuletniego pobytu w Polsce. W lipcu 2002 roku na nowo powróciłem do Wikariatu Apostolskiego w Iquitos i Biskup powierzył mi parafie św Klary. Tym razem była to parafia złożona z 40 wiosek rozsianych po dżungli nad rzekami: Nanay, Pintuyacu i Chambira. Obszar parafii można by porównać do obszaru kilku województw w naszym kraju. Posługa misyjna polegała głównie na głoszeniu ewangelii, udzielaniu sakramentów w odległych, położonych w głębi buszu wioskach.

Nasza praca to ciągłe podróżowanie łodzią, od wioski do wioski z odwiedzinami duszpasterskimi. Spotykały nas rożne wyzwania, nie tylko duszpasterskie. Czasami trzeba było opatrzyć mężczyznę ukąszonego przez żmiję, innym razem pomagaliśmy przy narodzinach dziecka. Wieczorami zaś zbieraliśmy się na modlitwie czy na Mszy św., którą w najdalszych wioskach mogłem odprawić zaledwie raz do roku.

Duszpasterstwo na terenach wiejskich opiera się tu w dużej mierze na pracy animatorów, których mamy w parafii 80 i dla nich organizujemy szkolenia dwa razy do roku. Animatorzy to ludzie świeccy, często ojcowie rodzin, którzy widząc ogromne braki duchowieństwa podejmują się bezinteresownie służyć Bogu i swojej wspólnocie. Przygotowują dzieci do sakramentów, odprawiają niedzielne nabożeństwa Słowa Bożego. Praca misjonarza nie ogranicza się wyłącznie do duszpasterstwa. Staramy się również nieść niezbędną pomoc potrzebującym.

1 stycznia 2011 roku otrzymałem nominacje na rektora Wyższego Seminarium Duchownego pod wezwaniem św. Augustyna w Iquitos. Od początku wspierali mnie w tej nowej misji nasi misjonarze rodacy z diecezji płockiej: ks. Radek Zawadzki, Ks. Paweł Sprusiński i ks. Marek Bruliński. W gronie profesorów i wychowawców mamy również księży z Hiszpanii, Malty, Australii i Peru. Również współpracują z nami siostry zakonne z Meksyku. Formacja w Peru trwa osiem lat: 1 rok propedeutyczny. 3 lata filozofii i 4 lata teologii. Aktualnie mamy ośmiu seminarzystów. Cieszę się, że z Bożą pomocą mamy coraz więcej miejscowych kapłanów”.

Ks. Zbigniew Rembała

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę