Pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem w Płocku

We wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, 14 października 2021 r., na cmentarzu zabytkowym w Płocku odbył się pogrzeb 13 dzieci zmarłych przed urodzeniem. Mszy św. i obrzędom pogrzebowym przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Dzieci Utracone

Bp Mirosław Milewski w homilii zwrócił się do zebranych słowami pełnymi współczucia, pokrzepienia i nadziei: - Dziś z sercami pełnymi żalu, bólu, ale i chrześcijańskiej nadziei przyszliśmy na ten cmentarz parafii św. Bartłomieja, nazywany «płockimi Powązkami». Dla wielu z obecnych w tej kaplicy ta Msza św. jest chwilą pożegnania ze swoimi bliskimi, bardzo bliskimi. Te niewinne dzieci, które przedwcześnie zmarły, są dla wielu tu zgromadzonych nie tylko potomkami, ale bardzo ważnymi członkami rodziny, którym należy się szacunek i godne pożegnanie, nawet jeśli ich istnienie na ziemi było bardzo krótkie. To niezwykle ważne, że w taki sposób okazujemy szacunek dzieciom, których narodzin oczekiwano, którym nadawano imiona i z którymi wiązano tyle ludzkich nadziei – głosił kaznodzieja.

- Jeśli pytamy o sens życia tych trzynaściorga dzieci, jeśli nas zadziwia, po co komu było kilka, kilkanaście tygodni życia od poczęcia, to niech nas napełnia nadzieją prawda, że ich życie po gwałtownej śmierci może być czytane jako lekcja wiary w takie życie, które się nie kończy; w takie trwanie, które rozumie się jedynie w Bogu. To wielka łaska, że możemy brać udział w tej trudnej, ale i pełnej nadziei lekcji życia - podsumował homilię przewodniczący żałobnej liturgii.

Pogrzeb dzieci nienarodzonych w Płocku był wynikiem zaangażowania wielu instytucji i osób m.in.: Miejskiego Szpitala św. Trójcy i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, Zakładu Pogrzebowego Stanisława Frydrysiaka, Wojciecha Popielskiego i Zarządu Cmentarzy przy al. Kobylińskiego w Płocku, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Funkcję koordynatora wydarzenia pełnił Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej z ks. dr. Wojciechem Kućką.

Był to już dziewiąty pochówek dzieci z płockich szpitali. Pierwszy odbył się dnia 16 czerwca 2013 r., w pomniku-grobie, który został poświęcony przez bp. Romana Marcinkowskiego.


Witold Wybult
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę