Poświęcenie odnowionego ołtarza w sanktuarium w Sierpcu

- Uczmy się  przed naszymi ojczystymi ołtarzami codziennego heroizmu i świętości. Uczmy się, że nasz Bóg jest Bogiem pokoju, a nie przemocy – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Sierpcu 30 października br. W uroczystość poświęcenia kościoła własnego w Sanktuarium Matki Bożej Pani Niezawodnej Nadziei poświęcił odnowiony ołtarz i nowe tabernakulum.

Ołtarz Sierpc
plock.gosc.pl

Bp Piotr Libera w Sanktuarium Matki Bożej Pani Niezawodnej Nadziei w Sierpcu (kościele parafii pw. św. Benedykta w Sierpcu) podkreślił, że każdy ołtarz jest symbolem Jezusa Chrystusa. On sam trwa w świętej ciszy świętego miejsca w tabernakulum, by każdy mógł przyjść i „jak św. Jan Apostoł niejako złożyć głowę na Jego Najświętszym Sercu”.

Stwierdził, że życie społeczeństw i jednostek rozgrywa się pomiędzy dwoma biegunami: zachowań niegodnych człowieka i postaw pełnych godności, heroizmu, świętości. Świątynia i jej ołtarz były zawsze w Polsce miejscami symbolizującymi wysoką godność człowieka i narodu. To dlatego właśnie przed ołtarzem narzeczeni ślubują sobie miłość, wierność i dozgonną uczciwość, obrońcy Ojczyzny skłaniali sztandary, a zmarłym oddaje się cześć i ostatnią posługę.

- Czym byłyby nasze mazowieckie miasta, miasteczka czy wsie bez kościołów i ołtarzy? Co, jeśli nie świątynia, przypomina nam najlepiej o dziejach naszych małych ojczyzn? I czy to nie dźwięk dzwonów, nie obecność kapłana, nie konfesjonał i nie religia koniec końców przywraca człowiekowi jego godność, uczy kultury życia, przygotowuje do heroizmu i ukazuje ideał świętości? – zapytał wiernych biskup.

Zauważył, że gdy obecnie patrzy się ze współczuciem i bezsilnością na cierpienia narodu ukraińskiego, widać „straszny krok wstecz: ludzkości, Europy i bliskiego prawosławia”, czyniony przez konkretnych ludzi.

- Uczmy się  przed naszymi ojczystymi ołtarzami, przed ołtarzem waszego sanktuarium codziennego heroizmu i świętości. Uczmy się, że nasz Bóg jest Bogiem pokoju, a nie przemocy, Bogiem dobroci, a nie obojętności, Bogiem sprawiedliwości, a nie wyzysku czy wykorzystywania innych. Patrzmy często na Maryję, która panuje nad tym ołtarzem w swojej pięknej, gotyckiej, najstarszej na całym Mazowszu figurze - wezwał hierarcha.

W Eucharystii w sierpeckim sanktuarium na Wzgórzu Loret uczestniczył ks. dr Waldemar Pawlik SAC, wiceprowincjał Prowincji Chrystusa Króla SAC, siostry benedyktynki zklasztoru, przedstawiciele władz samorządowych, a także restauratorzy oraz mecenasi dzieła odnowy sanktuarium. Gospodarzem uroczystości był ks. Marek Tomulczuk SAC, proboszcz parafii pw. św. Benedykta w Sierpcu oraz kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pani Niezawodnej Nadziei w Sierpcu.

***

W Sierpcu na miejscu drewnianego kościoła wzniesionego w 1483 roku, który spalił się w 1513 roku, został postawiony kościół murowany w stylu gotyckim. W 1655 roku oddział szwedzki obrabował kościół. W 1794 roku w pożarze kościół stracił dach i wyposażenie wnętrza, obecny kościół parafii pw. św. Benedykta pochodzi z XIX wieku. W latach 1965-1975 przeprowadzono gruntowny remont kościoła. W neogotyckim ołtarzu głównym z 1893/97 roku znajduje się rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, datowana na połowę XIV wieku.

Pierwszy etap remontu ołtarza głównego miał miejsce w roku 2021. Wówczas odrestaurowano nastawę ołtarzową, bez obrazów, figurę Matki Bożej Sierpeckiej z Dzieciątkiem, kolumny oraz dokonano rekonstrukcji fryzu arkadkowego. Łączna kwota zadania wyniosła 97.045 zł. Dofinansowanie w wysokości 90.000 zł parafia otrzymała od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, przy wkładzie własnym 7.045 zł.

W roku 2022 wykonano drugi etap remontu: pozostałe elementy ołtarza - mensa, tabernakulum, strefa cokołowa, pozostałe elementy nastawy, obraz ze zwieńczenia. Łączna kwota zadania wyniosła 241.818 zł. Parafii udało się pozyskać dofinansowanie z różnych źródeł: 100.000 zł – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie, 80.000 zł – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Fundusz Kościelny), 30.000 zł - Urząd Miasta Sierpca, 31.818 zł - wkład własny parafii. Nowe tabernakulum do kościoła zostało zakupione za środki parafialne – 9.000 zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę