Proboszcz w Tłuchowie nagrodził lokalne wydawnictwa

Podczas zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Tłuchowo, które odbyło się 11 października br. ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski nagrodził trzy zespoły redakcyjne, działające na terenie Parafii Tłuchowo. Wyróżnienie  otrzymały: Zespół Redakcyjny Biuletynu Parafialnego „Apostoł”, „Tłuchowskie Zeszyty Historyczno-Społeczne” oraz Parafialna Strona Internetowa.

Tłuchowo, Parafia Pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Fot. Ks. A. Zakrzewski)

- Trzy zespoły redakcyjne działające na terenie naszej parafii, podczas trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem Covid-19, nie zaprzestały swojej działalności i kontynuowały działania, aktywnie redagując i wydając publikacje oraz biuletyn. Dzięki ich działalności mieliśmy możliwość bieżącego śledzenia parafialnych wiadomości i nie zapomnieliśmy o Bogu, o Jego miłości i mocy. Trudny czas, w którym się znaleźliśmy nie zniszczył w nas wiary i nie zaprzepaścił nadziei na lepsze jutro – powiedział ks. Andrzej Zakrzewski wręczając nagrody redaktorom naczelnym: Annie Tłuchowskiej, Edycie Gąsiorowskiej i Radosławowi Różyckiemu.

Informacja własna parafii Tłuchowo

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę