Przedstawiciele Sanktuarium w Ratowie obecni na Gali Wolontariatu

Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Ratowie znalazło się wśród podmiotów zaproszonych na jubileuszową Galę Wolontariatu „Wspólnie dla Dziedzictwa” (6 grudnia br.), zorganizowaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z okazji 60 lat jego istnienia. Spotkanie odbyło się w warszawskim Kinie Kultura.

Ratowo2022
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Spotkanie otworzyła dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa dr hab. Katarzyna Zalasińska, która przybliżyła historię służb konserwatorskich w Polsce wskazując, że powstały one w 1918 roku wraz z odrodzeniem państwa nie tylko z inicjatywy instytucji rządowych, ale w dużej mierze dzięki zaangażowaniu wolontariuszy.

- Bez organizacji społecznych, które na co dzień chronią dziedzictwo i na co dzień kształtują tą świadomość społeczną, nie moglibyśmy dzisiaj mówić o tak wspaniałych miejscach jak pomniki historii, czy miejsca światowego dziedzictwa w Polsce. To tam wszędzie na co dzień są organizacje społeczne, wolontariusze, którzy współtworzą system ochrony zabytków w Polsce będąc fundamentem tego systemu – podkreśliła dr hab. Katarzyna Zalasińska.

W programie wydarzenia znalazła się m.in. premiera filmu dokumentalnego pt. „Sztuka pamiętania” w reżyserii Anny Gubańczyk, poświęconego problemowi ratowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa Łemków w Polsce na przykładzie działalności Klubu Miłośników Łemkowszczyzny, pod kierunkiem ks. mitrata Romana Dubeca

Po premierze filmu odbyła się debata „Przyszłym pokoleniom – wolontariusze dla dziedzictwa”, w której udział wzięli: ks. mitrat dr Roman Dubec ze stowarzyszenia „Klub Miłośników Łemkowszczyzny”; Renata Nych, przewodnicząca mazowieckiego stowarzyszenia pracy dla niepełnosprawnych „De Facto”; Martyna Studzińska, z Federacji Mazowia, Agnieszka Gajc, koordynatorka programu „Wspólnie dla dziedzictwa” w latach 2016-2017 oraz Maria Badeńdka-Stapp i Beata Olech, reprezentujące Narodowy Instytut Dziedzictwa.

W kolejnej części gali, w której zaplanowano wymianę pomysłów i doświadczeń pomiędzy uczestnikami wydarzenia rektor Sanktuarium św. Antoniego z Padwy ks. kan. Bogdan Pawłowski przedstawił dyrektor NID bliższe informacje na temat unikatowego miejsca dziedzictwa duchowego, kulturowego i historycznego, którym jest zespól klasztorny w Ratowie

Sanktuarium w Ratowie współpracuje z Narodowym Instytutem Dziedzictwa od 2011 roku, organizując m.in. cykliczne wydarzenia religijno- kulturalne w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, podczas których przybliżana jest postać rycerza Pawła z Radzanowa herbu Prawdzic, pierwszego właściciela tych ziem, a także wielkiego patrioty, który zasłynął m.in. jako poseł książąt mazowieckich Janusza i Siemowita IV do Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego – wskazał ks. Pawłowski.  

Ogłoszenie kolejnej edycji programu Wspólnie dla dziedzictwa” planowane jest na II kwartał 2023 r. O dofinansowanie projektów w programie „będą mogły biegać się organizacje pozarządowe, które przy udziale wolontariuszy realizują na terenie całego kraju projekty na rzecz zachowania dóbr kultury i angażowania społeczeństwa w poznawanie i opiekę nad lokalnym dziedzictwem kulturowym.

Program „Wspólnie dla dziedzictwa” realizowany jest w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022”, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

                   Sanktuarium Ratowo

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę