Rada Ruchów i Stowarzyszeń wzięła udział w procesie synodalnym

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Płockiej zaangażowała się w diecezjalne prace przed synodem o synodalności. Podczas jesiennego spotkania w Opactwie Pobendyktyńskim w Płocku jej członkowie dyskutowali nad wybranymi zagadnieniami z zakresu synodalności m.in. współodpowiedzialnością, dialogiem i słuchaniem w Kościele.

95B01772 ABF4 4F2C 851E 23127DF63F9D

Spotkanie w Opactwie rozpoczęło się omówieniem istoty synodu o synodalności. Ks. dr. Wojciech Kućko, koordynator procesu synodalnego w diecezji, wyjaśnił czemu ma służyć proces synodalny w Kościele katolickim: - Synodalność i słuchanie, to sposób istnienia i działania Kościoła. Synod nakazuje pójść razem. Synod nie jest jednak parlamentem. Podczas prac synodalnych trzeba strzec się pokus rozmawiania o sprawach partykularnych - podkreślił teolog. 

Następnie uczestnicy spotkania zostali podzieleni na trzy grupy. Każda z nich pracowała nad odpowiedziami na konkretną grupę pytań presynodalnych. Przedstawiciele grup m.in. zwrócili uwagę na potrzebę postawy „długomyślności” w kontekście planowania celów Kościoła lokalnego, z uwzględnieniem problemu zmniejszającej się liczby powołań.

- Potrzeba wypracowania czytelnej strategii Kościoła, skierowanej zarówno do osób żywo uczestniczących w życiu religijnym, jak i z niego wyłączonych. Świeccy powinni być włączani w proces definiowania celów Kościoła lokalnego. Potrzeba nowego podejścia i umiejętności dostosowania do współczesnych czasów sprawdzonych wzorców działania, celów, metod działania, którymi Kościół posługuje się od wieków. Konieczne jest stawianie pytań dotyczących problemów współczesnego Kościoła, w tym problemu zmniejszającej się liczby uczniów uczęszczających na katechezę - konkludowali uczestnicy dyskusji.

Zwrócili też uwagę na potrzebę poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji spotkań z młodymi ludźmi, a także szukania drogi dotarcia do osób, które nie żyją na co dzień sprawami Kościoła, są od niego daleko lub uczestniczą sporadycznie w obrzędach liturgicznych, traktując jej jako formę kultywowania tradycji, nie zaś akt żywej wiary.

- Istnieje potrzeba znalezienia drogi dotarcia do współczesnego człowieka, często „krzykliwego”, posługującego się komunikacją obrazkową, tak aby z jednej strony go usłyszeć i wysłuchać, a z drugiej spróbować do niego dotrzeć z własnym przekazem – przekazali członkowie ruchów diecezjalnych.

Uczestnicy diecezjalnej debaty zwrócili też uwagę na brak umiejętności i chęci słuchania wśród wiernych, trudności w słuchaniu osób o innych poglądach, nastawienie, że „z Nazaretu nie może być nic dobrego”, a także natłok informacji, uniemożliwiający wychwycenie istoty przekazu. Natomiast kobiety przyznały, że mają wrażenie, iż ich głos jest w Kościele mniej słyszany, że „waży” mniej niż głos mężczyzn.

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej była pierwszym gremium, które włączyło się w proces synodalny w diecezji płockiej. W jej spotkaniu uczestniczył biskup płocki Piotr Libera.

W diecezji płockiej oficjalne otwarcie etapu diecezjalnego synodu o synodalności, zwołanego przez papieża Franciszka, nastąpi 7 listopada w bazylice katedralnej płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę