Rada Społeczna przy Biskupie Płockim: Kościół w czasie pandemii nie może zrezygnować ze swojej misji

O otwartych w czasie pandemii kościołach, posłudze kapelanów szpitalnych, pomocy organizacji katolickich i wzajemnej odpowiedzialności za siebie, rozmawiali członkowie Rady Społecznej przy Biskupie Płockim, która zebrała się wieczorem 15 marca 2021 r.: - Duże znaczenie ma ewangelizacja w internecie – uważał biskup płocki Piotr Libera. - Wszystko w ręku Boga, ale my jesteśmy Jego narzędziami – powiedział biskup pomocniczy Mirosław Milewski.

Rada-spoleczna-zdalnie.jpg

Spotkanie Rady Społecznej przy Biskupie Płockim pt. „Kościół Płocki i jego wierni w czasie pandemii. Blaski i cienie” odbyło się w trybie zdalnym z wykorzystaniem mobilnej aplikacji Google Meet.

Biskup płocki Piotr Libera odniósł się do raportu o stanie wiary Kościoła w Polsce, który niedawno opublikowała Katolicka Agencja Informacyjna. Zwrócił uwagę na poruszone w nim problemy m.in. dotyczące duszpasterstwa młodzieży, braku płaszczyzny porozumienia Kościoła z młodym pokoleniem, przestępstw seksualnych osób duchownych, spadku powołań do kapłaństwa i frekwencji na Mszach św. Raport wykazał, że 91 proc. Polaków wciąż uważa się za osoby wierzące, a 2 mln działa w stowarzyszeniach katolickich.

- W Kościele płockim w czasie pandemii na uwagę zasługuje nieprzerwana posługa kapelanów w szpitalach. W Płocku odbyło się spotkanie na ten temat z udziałem krajowego kapelana służby zdrowia i specjalisty od spraw sanitarnych. W Płocku i Ciechanowie sprawowane były Msze św. za chorych oraz za zmarłych za Covid i ich rodziny. Do diecezji udało się sprowadzić relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej, niezwykłej pielęgniarki. Na uwagę zasługuje też aktywna pomoc Caritas diecezjalnej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich – wymienił bp Libera.

Członkowie Rady zwrócili uwagę, że oprócz lekarzy czy organizacji katolickich, w czasie pandemii pomoc innym ludziom niosą także duchowni. Choć z ograniczeniami, tegoroczne wizyty duszpasterskie miały charakter „serdeczny”. Poza tym wierni są nadal ofiarni. Osoby głębiej przeżywające wiarę w czasie pandemii więcej czasu poświęcają na modlitwę. W internecie nie brakuje różnych form ewangelizacji, wielu księży szybko zaczęło prowadzić w ten sposób duszpasterstwo.

Uznano, że niska frekwencja na nabożeństwach w kościele wydaje się być przejściowa. Wielu usprawiedliwia wirusem nieobecność na Mszy św. niedzielnej, jednak „wirus nie jest przeszkodą, by być w kościele” – reasumowali uczestnicy spotkania.

Członkowie Rady zauważyli też, że w niektórych kościołach wciąż nie są zachowywane należyte środki ostrożności. Zdarza się, że ksiądz nie udziela Komunii św. na rękę. Brakuje wzajemnej dbałości o siebie i wyobraźni. Konieczna jest odpowiedzialność zbiorowa.

Zwrócono też uwagę na problemy wynikające ze zdalnego nauczania młodzieży, niską efektywność nauki, a wręcz cofnięcie się o kilka lat do tyłu, zwłaszcza gdy chodzi o przedmioty ścisłe. Poza tym młodzież w kościele widać tylko na bierzmowaniach. Ludzie młodzi często w sposób demonstracyjny odchodzą z Kościoła, nie traktują go jako wspólnoty. Oni potrzebują jego „szczególnego zainteresowania”.

Owszem, Kościół w przyszłości pewnie będzie „małą trzódką”, ale nie może „składać broni”. Wspólnota eklezjalna musi zaadoptować się do nowych warunków, posługiwać nowym językiem, mieć większy kontakt z rzeczywistością społeczną. Nie może skapitulować: - Wszystko w ręku Boga, ale my jesteśmy Jego narzędziami – stwierdzili członkowie Rady.

Ustalono, że owocem spotkania Rady Społecznej przy Biskupie Płockim będzie oświadczenie, odnoszące się do omawianej problematyki.

Członkowie Rady wspólnie modlili się także o zakończenie pandemii i za zmarłych na Covid-19.

W Radzie Społecznej, powołanej przez bp. Piotra Liberę, zasiadają przedstawiciele świata nauki, medycyny, oświaty, mediów i Parlamentu RP. Przewodniczącym Rady jest obecnie ks. prof. dr hab. Jan Krajczyński, kanonista, profesor wydziału prawa kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana wyszyńskiego w Warszawie, wiceoficjał Sądu Biskupiego w Płocku. Zastąpił on zmarłego 17 sierpnia 2020 r. ks. prof. dr. hab. Ireneusza Mroczkowskiego.

Celem pracy gremium jest reagowanie na wydarzenia i zjawiska, odnoszące się do różnych przejawów życia społecznego, gospodarczego, eklezjalnego. Rada publikuje oświadczenia, dotyczące najważniejszych wydarzeń w społeczeństwie i Kościele. Ostatnim dokumentem był „Apel o modlitwę i wyobraźnię miłosierdzia”, opublikowany na początku pandemii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę