Ratowo na pikniku kawaleryjskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie

Stowarzyszenie Krechowiacy wraz Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego z Padwy w Ratowie oraz Muzeum Łazienki Królewskie zorganizowało 15 listopada br. na hipodromie w parku okalającym muzeum międzypokoleniowy piknik edukacyjno-patriotyczny pod hasłem „Rola kawalerii w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości”. Uczestniczyło w nim kilkaset osób z Warszawy i okolic oraz północnego Mazowsza.

Ratowo Łazienki

W programie pikniku zorganizowanego dla uczczenia 104. rocznicy Niepodległości znalazły się punkty, przygotowane prze przedstawicieli różnych pokoleń, co nadawało tej uroczystości wielowymiarowy charakter.

Wydarzenie zainaugurowało ślubowanie I klasy mundurowej LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, z której to okazji do zgromadzonych okolicznościowy list wystosował premier Mateusz Morawiecki oraz gen. bryg. dr Robert Kosowski, rektor – komendant Akademii Sztuki Wojennej.

Następnie uczestnicy wysłuchali prelekcji pt. „Rola kapelanów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości”, którą wygłosi kapelan stowarzyszenia Krechowiacy, rotmistrz kawalerii ochotniczej ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie.

Ukazując ważną rolę kapelanów zarówno w czasie bitwy jak i pokoju ks. Pawłowski podkreślił, iż pierwsze wzmianki o obecności kapelanów w wojsku można wyczytać już w IX wieku w kronikach Walahfrida von der Reichenau zwanego Strabo, opata klasztoru na wyspie Reichenau i wychowawcy księcia Karola II na dworze Karolingów.

W tym okresie ukształtowała się także nazwa kapelan, która, jak stwierdza Strabo, wywodziła się od przechowywanej w czasie pokoju przez królów frankońskich w kaplicy pałacowej a w czasie wojen zabieranej na wyprawy jako relikwia, kapy św. Marcina, który w młodości był żołnierzem rzymskich legionów.

Przybliżając rolę kapelanów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ks. rektor przypomniał, że towarzyszyli on od samego początku tworzącym się w czasie I wojny światowejpolskim formacjom wojskowym a przy Legionach Józefa Piłsudskiego, w październiku 1914 r. została wydana „Instrukcja dla kapelanów wojskowych pełniących służbę przy Legionach Polskich”, która określała zasady prowadzenia protokołów czynności związanych z przygotowaniem metryk zmarłych, akt metrykalnych, spisywania protokołów śmierci, planowania nabożeństw, oraz wyposażenie kapelana.

Kapelani nie tylko prowadzili uroczystości, spowiadali, na polu walki namaszczali rannych i konających, grzebali poległych, ale również sporządzali listy strat żołnierzy w tym żołnierzy nieprzyjaciela, a także w miarę możliwości prowadzili działalność oświatową dzieci i młodzieży w miejscowościach, gdzie stacjonowali przez dłuższy czas.

Na koniec ks. Pawłowski przywołał symboliczną ks. Ignacego Skorupki poległego w 1920 roku w czasie Bitwy Warszawskiej: „Polacy! Wejrzyjcie w siebie! Dajcie przynajmniej ofiarną pracę dla Polski, dla której ci, którym dziś cześć tu wyrażamy, życie ofiarowali, Idźmy za ich przewodem! Polska i w przyszłości ostać się może tylko jako czuwające a zbrojne obozowisko ludzi ofiarnych i czujnych”. Te znamienne słowa gen. Józefa Hallera na pogrzebie ks. Ignacego Skorupki i innych bohaterów Pół Ossowskich są również dziś nie tylko dla Was wstępujących do klasy mundurowej ale dla nas wszystkich drogowskazem, jak mamy wypełniać swą powinność wobec Ojczyzny” – przypomniał ksiądz rektor, zwracając się szczególnie do składającej ślubowanie młodzieży.

Kolejną prelekcję wygłosił rtm. kawalerii ochotniczej Adam Sujecki, prezes Stowarzyszenia Krechowiacy, który zaprezentował rolę kawalerii, w tym 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, w szczególności w działaniach zbrojnych w latach 1917-1918, które zaowocowały odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Z kolei Marek Zieliński, pełnomocnik dyrektora Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie przybliżył historię Łazienek Królewskich jako miejsca od stuleci związanego z kawalerią, o czym świadczy choćby przeznaczenie części parku na funkcjonujący do dziś hipodrom.

Podkreślił również duże znaczenie wieloletniej współpracy muzeum z Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego z Padwy oraz stowarzyszeniem Krechowiacy dla krzewienia edukacji patriotycznej w formule żywej lekcji historii, stanowiącej dla współczesnej młodzieży nie tylko nietuzinkową formę poznawania przeszłości, ale również kształtowania postaw obywatelskich.

Poza prelekcjami historycznym celem pikniku było przybliżenie kultury II Rzeczpospolitej, w tej części dominowały występy artystyczne, w tym koncert piosenek kawaleryjskich w wykonaniu Alicji Uszyńskiej i Jacka Brzeszczyńskiego, impresja poetycko-muzyczną „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”, a także koncerty pieśni patriotycznych i ludowych w wykonaniu zespołu „Krasiniaki” z gminy Krasne oraz zespołu „Młode Kurpie i Kurpie” z gminy Jednorożec w powiecie przasnyskim.

W programie pikniku znalazły się również pokazy musztry i wyszkolenia kawaleryjskiego, zaprezentowane przez stowarzyszenie Krechowiacy w barwach 1 Pułku Ułanów oraz Stajnię Tarpan w barwach 2. Szwadronu Mławskiego 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich, a także degustacje ciast przygotowanych przez przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z powiatu mławskiego i przasnyskiego, które propagują dziedzictwo kulinarne swoich regionów.

W pikniku uczestniczyły poczty sztandarowe LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Liceum im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, dzieci, młodzież, całe rodziny oraz seniorzy z Warszawy i okolic oraz powiatu płockiego, wołomińskiego, mławskiego i przasnyskiego.

Udział wzięły w nim także rodziny poległych za Ojczyznę żołnierzy z 1 Pułku oraz 9 Pułku Ułanów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, parlamentarzyści na czele z Andrzejem Kryjem, wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Edukacji i Wychowania Młodzieży oraz Anną Cicholską, członkinią tejże komisji, która objęła piknik patronatem honorowym jak również przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki w osobie wiceministra Dariusza Piontkowskiego.

 

Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy
w Ratowie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę