Rekolekcje letnie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Bańskiej Wyżnej

Około 400 osób bierze udział w rekolekcjach letnich Ruchu Rodzin Nazaretańskich diecezji płockiej, jakie odbywają się w Bańskiej Wyżnej koło Zakopanego. W gronie uczestników jest 50 młodych osób: - Młodzi ludzie są jeszcze do „odzyskania” przez Kościół, o ile będą mieli wsparcie w rodzinie – uważa ks. Jacek Gołębiowski, odpowiedzialny za Laboratorium Wiary – młodzieżową wspólnotę Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

RRN

Rekolekcje letnie Ruchu Rodzin Nazaretańskich diecezji płockiej oraz jej wspólnoty młodzieżowej – Laboratorium Wiary, rozpoczęły się w Bańskiej Wyżnej koło Zakopanego 3 lipca, a potrwają do 11 lipca 2021 r. Bierze w nich udział około 400 osób (także kilkuosobowe rodziny), w tym 50 dzieci i 50 osób młodych. Do diecezjan płockich dołączyła 10-osobowa grupa z diecezji łomżyńskiej i 20-osobowa z archidiecezji warmińskiej.

Grupą dorosłych zajmują się księża: ks. kan. dr Cezary Siemiński, moderator diecezjalny RRN (proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Obrytem) i ks. kan. Sławomir Kowalski, wice moderator diecezjalny (proboszcz parafii Świętej Rodziny w Mławie). Natomiast za grupę Laboratorium Wiary odpowiada ks. Jacek Gołębiowski, proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku. Stroną duchową rekolekcji zajęli się kapłani, natomiast stroną organizacyjną osoby świeckie.

W programie każdego dnia jest codzienna medytacja, Eucharystia, konferencja duchowa, grupka dzielenia, adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski.

Tematem głównym rekolekcji jest pokora, ponadto każdy dzień ma osobny temat m.in. „Pokora – bieg po ostatnie miejsce”, „Pycha – śmiertelny wróg życia wewnętrznego” czy „Walka duchowa”: - Pokora i pycha, to dwie siostry. Pokora, to życie w prawdzie w Bogu, sobie, drugim człowieku i świecie - interpretuje ks. Jacek Gołębiowski.

Dodaje, że uczestnicy rekolekcji zastanawiają się, kim są wobec wymienionych osób: - Czy jestem Bożym wojownikiem, czyli kimś, kto podejmuje walkę duchową i rozeznaje ducha: Ducha Świętego, ducha ludzkiego i złego ducha? – zastanawia się wraz z uczestnikami duszpasterz. Uważa, że młodzież chętnie słucha konferencji na ten temat. Młodych ludzi Kościół może jeszcze „odzyskać”, o ile będą oni mieli wsparcie w rodzinie.

Rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich oparte są na duchowości wydarzenia i łasce chwili; chodzi o to, aby jej nie zmarnować. Wydarzenia, osoby, sytuacje, to mowa Pana Boga do ludzi, stąd odbywa się wiele wędrówek po górach. Uczestnicy rekolekcji byli m.in. w Ludźmierzu, Dolinie Chochołowskiej, na Krzeptówkach i w Bachledówce.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę