Rekolekcje wspólnoty Wojsko Gedeona o św. Józefie

„Święty Józef - bohater wiary” - pod takim hasłem odbyły się wakacyjne rekolekcje wspólnoty Wojsko Gedeona, która działa w diecezji płockiej od 19 lat. Młodzież przebywała w Soblówce w Beskidzie Żywieckim. Katechezy, warsztaty psychologiczne i wieczorne nabożeństwa koncentrowały się wokół duchowości Opiekuna Jezusa: - Atmosfera wspólnoty z rówieśnikami i doświadczenie osobistego spotykania Jezusa, to najprostsza charakterystyka rekolekcji, będących zwieńczeniem pracy formacyjnej i ewangelizacyjnej w ciągu roku - przekazał ks. Tomasz Dec.

DSC2226

„Święty Józef - bohater wiary” – tak brzmiało hasło letnich, 10-dniowych rekolekcji wspólnoty Wojsko Gedeona, istniejącej w diecezji płockiej od roku 2002. Uczestniczyła w nich niemal stuosobowa grupa młodzieży z diecezji wraz z czterema księżmi. Rekolekcje odbyły się w Soblówce w Beskidzie Żywieckim.

Z racji na ogłoszony przez papieża Franciszka „Rok Świętego Józefa” w centrum rekolekcji postawiono osobę Opiekuna Jezusa. Każdy dzień miał swój temat (np. wiara, przyjaźń, odpowiedzialność, relacje z rodzicami, relacje damsko-męskie, przeżywanie trudności, wierność w codzienności). Wokół tematu dnia były skoncentrowane: codzienna katecheza, spotkania w małych grupach, warsztaty psychologiczne i wieczorne nabożeństwa. 

Każdy dzień rozpoczynał się od spontanicznej modlitwy animatorów i księży, a następnie wszystkich uczestników. Katechezy wprowadzały w treść Listu apostolskiego „Patris Corde – Z ojcowskim sercem” Ojca świętego Franciszka oraz zagadnienia na styku duchowości i psychologii, o których później można było porozmawiać w małej grupie, co uczestnicy bardzo sobie cenili. Były też wspólne wędrówki po beskidzkich szlakach, zajęcia sportowe i apele, które miały na celu formację ludzką i uczenie samodyscypliny.

- Ważne były też wieczorne nabożeństwa, podczas których w głęboki, żywy i spontaniczny sposób był odkrywany i uwielbiany Bóg. W centrum każdego dnia była Eucharystia, najbardziej zostanie zapewne zapamiętana ta o wschodzie słońca. Młodzi ludzie mieli także możliwość spowiedzi oraz indywidualnej rozmowy z kapłanem. Atmosfera wspólnoty z rówieśnikami, doświadczenie osobistego spotykania Jezusa – oto najprostsza charakterystyka rekolekcji będących zwieńczeniem pracy formacyjnej i ewangelizacyjnej w ciągu roku. Liczne przeżycia, duchowe i wspólnotowe, dadzą energię na cały rok - uważa ks. Tomasz Dec ze wspólnoty Wojsko Gedeona, wikariusz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie.  

Fotorelacje i świadectwa z rekolekcji: https://www.facebook.com/WojskoGedeona


Wojsko Gedeona powstało w 2002 r. Jest wspólnotą o charakterze modlitewno-ewangelizacyjnym, wyrosłą z doświadczeń Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, Ruchu Światło-Życie, harcerstwa, idei miłosierdzia, zasad rycerstwa, miłości do Ojczyzny i Kościoła, walki duchowej. Nazwa i idea zaczerpnięta została z Księgi Sędziów 7,1-25. Trzystu żołnierzy z Księgi Sędziów jest symbolem ludzi wyzwolonych z lęku i kompleksów niższości, a całą ufność pokładających w Jezusie Chrystusie. Stąd jedno z głównych zawołań to „Jezu, ufam Tobie!”.

Dwa miecze Ducha w logo (miłości i prawdy), przeszywające Wschodzące Słońce, są symbolem osoby Jezusa (Łk 1,78-79), ukazują potrzebę walki duchowej ze złem na różnym poziomie życia. Do ruchu należy młodzież, a także wspólnota małżeństw. W 2011 r. wspólnota zyskała aprobatę biskupa płockiego Piotra Libery. Komendantem wspólnoty jest ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie, natomiast naczelnikiem – ks. kan. Lech Piórkowski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Gradzanowie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę