Rzesze pielgrzymów modlą się przed Pietą Oborską

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach, z łaskami słynącą Pietą Oborską, w ciągu całego roku, a zwłaszcza latem, przyciąga rzesze pielgrzymów. Miejsce to znane jest przybywającym licznie pielgrzymom z niemal całej Polski. Przybywają, aby pokłonić się Maryi, spotkać na Wieczerniku Królowej Pokoju, poprosić o zdrowie czy przyjąć szkaplerz.

Obory.jpg

Sanktuarium w Oborach w diecezji płockiej, z łaskami słynącą Pietą Oborską z XIV w., ma swoje początki w XVII w. Pierwszy kościół w tej miejscowości powstał w 1605 roku, od początku opiekują się nim ojcowie karmelici. Potem powstał nowy, murowany kościół z widoczną z daleka 45-metrową wieżą. Wnętrze zostało urządzone w stylu barokowo-rokokowym i ozdobione malowidłami oraz ozdobami ze złota. Ołtarz główny pochodzi z 1696 r., w XVIII w. był kilkakrotnie przebudowywany i odnawiany. Niszę w środkowym polu ołtarza zajmuje figura Matki Bożej Bolesnej z Synem na kolanach - Patronki świątyni.

Rzeźbę tę, już wsławioną cudami, przywieźli ze sobą bydgoscy karmelici. Cudowna Figura ocalała w czasie najazdów szwedzkich, choć wojska szwedzkie kilkukrotnie napadały na klasztor. To tylko wzmogło kult Matki Bożej i w 1747 r. wystąpiono z prośbą o rozpoczęcie procesu koronacyjnego.

Jeszcze w 1761 r. zanotowano i udokumentowano 78 nadzwyczajnych łask i cudów, lecz wkrótce Rzeczpospolita przestała istnieć i proces został wstrzymany. Karmelici pozostali jednak w Oborach przez cały okres zaborów, co też przypisano cudownemu wstawiennictwu Matki Bożej Bolesnej. W 1864 r. rząd carski zakazał pielgrzymek, ale i tak prywatnie rzesze ludzi ściągały do Obór.

Pieta Oborska - skromna, niewielka figurka wyrzeźbiona w lipowym drewnie, trwała wśród modlącego się ludu aż do wybuchu wojny w 1939 r. Ukryto ją przed hitlerowcami zamykając w drewnianej skrzyni w jednej z miejscowych katakumb. Następnie, z obawy przed jej odkryciem, skrzynię z Pietą zakopano pod budynkiem gospodarczym w okolicy Stalmierza. Najcenniejszy skarb ocalał, ale wilgoć uszkodziła polichromię i drzewo.

W maju 1945 r. oborska Pieta przeszła pierwszą, a w 1971 roku drugą konserwację. Madonna wróciła na swoje dawne miejsce w niszy głównego ołtarza kościoła. 18 lipca 1976 r. na placu przed sanktuarium kard. Stefan Wyszyński, wraz z bp. Bogdanem Sikorskim i bp. Janem Wosińskim, ozdobił figurę Matki Bożej Bolesnej papieskimi koronami.

Imponująco przedstawia się także urządzona na dużej powierzchni Droga Krzyżowa. A obok klasztornych zabudowań na wzgórzu znajduje się cmentarz z bardzo interesującymi kaplicami grobowymi rodzin szlacheckich, a także XIX-wieczne, dwupiętrowe, wspomniane już katakumby.

Obory są dziś znanym w kraju sanktuarium, do stóp Matki Bożej Bolesnej spieszą mieszkańcy Ziemi Dobrzyńskiej, Warmii, Kujaw, Ziemi Chełmińskiej i Michałowskiej oraz Pomorza. 3 maja 1982 r. wiernym pielgrzymującym do Matki Boskiej w Oborach udzielił błogosławieństwa Ojciec Święty Jan Paweł II.

Szczególnie tłumnie wierni gromadzą się przed Pietą Oborską na zainicjowanych w maju 1999 r. sobotnich Wieczernikach Królowej Pokoju. Jest to czuwanie modlitewno-ewangelizacyjne z udziałem pielgrzymów, z adoracją Najświętszego Sakramentu połączoną z modlitwą różańcową, Mszą św. w intencji pielgrzymów, Godziną Miłosierdzia, nabożeństwem przyjęcia szkaplerza, liturgicznym obrzędem błogosławieństwa chorych oraz możliwością skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Wielu pątników przybywa także do Obór 16 lipca - na główny odpust Matki Bożej Szkaplerznej, 15 sierpnia - we Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz 15 września - w święto Matki Bożej Bolesnej. Tego miejsca nie mogą ominąć wierni, poszukujący miejsca do głębokiej modlitwy i nadziei na wyproszenie łask.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę