Spotkanie katechetów w związku z Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym

O katechezach misyjnych, różańcu w intencji misji i mobilnej wystawie rozmawiali w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocki katecheci, którzy animują w szkołach i parafiach wydarzenia związane z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Spotkanie 27 września br. poprowadził ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji: - Chcemy dotrzeć z przekazem misyjnym do wszystkich parafian - zapowiedział duszpasterz.

Rozaniec.jpg

W spotkaniu w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku udział wzięło 23 katechetów, którzy w swoich środowiskach: szkołach i parafiach zajmują się popularyzacją dzieł misyjnych. Opiekują się oni merytorycznie kołami, ogniskami i grupami misyjnymi. Ich aktywność jest szczególnie ważna w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, obchodzonym w październiku z woli Ojca świętego Franciszka.

- Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny stanowi szansę dotarcia z przekazem misyjnym bezpośrednio do parafian - powiedział ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji, który przez 16 lat pracował w Wenezueli, obecnie proboszcz parafii Rokicie. – To bardzo ważne, aby 25 października we wszystkich parafiach został odmówiony różaniec w intencji misji. W diecezji płockiej robimy wiele, aby zgodnie z życzeniem papieża Franciszka ożywić ducha misyjnego i w ten sposób, jako ludzie ochrzczeni, realizować swoje powołanie bycia posłanymi do innych ludzi - podkreślił duszpasterz.

Uczestników spotkania zachęcono do różnych form aktywnej promocji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, na przykład poprzez tematyczne dekoracje czy gazetki.

Ponadto ks. Bogdan Zalewski zapowiedział spotkanie z przedstawicielem Papieskich Dzieł Misyjnych o formacji młodzieży. W ramach PDM działa Młodzieżowy Wolontariat Misyjny, który warto byłoby przeszczepić także na grunt diecezji płockiej. Poza tym odbędzie się spotkanie całego środowiska misyjnego w diecezji, w związku z przygotowaniami do misyjnego synodu dzieci w Polsce w roku 2021.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się, co zrobić, aby działania misyjne nie zakończyły się wraz z miesiącem misyjnym. Padły więc propozycje cyklicznych spotkań dla katechetów, promujących duszpasterstwo misyjne, rekolekcje dla nich o profilu misyjnym, stworzenie diecezjalnej grupy animatorów misyjnych czy inicjatywa „Wyrusz na misje”, polegająca na zakładaniu kół misyjnych w parafiach i szkołach, w których jeszcze nie istnieją.

Katecheci otrzymali do wykorzystania materiały promujące Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny m.in. film wideo o działalności Papieskich Dzieł Misyjnych oraz film o słynnym misjonarzu o. Marianie Żelazku, który przez kilkadziesiąt lat pracował w Indiach, w tym wśród osób trędowatych. Filmy te mogą zostać wykorzystane w parafii oraz na katechezie. Dostępna jest też mobilna wystawa misyjna o Zambii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę