Spotkanie Parafialnych Rad Duszpasterskich w Rypinie

- Dzięki waszym kompetencjom jesteśmy bogatsi, nasze rozumienie waszego życia jest głębsze. To jest wasza misja, wasza odpowiedzialność - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski do przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich z parafii diecezji płockiej. Spotkał się z nimi w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie (30 września br.).

Rady Duszpasterskie W Rypinie

Bp Szymon Stułkowski podkreślił, że trzeba tworzyć wspólnoty parafialne „otwarte na prawdę i nawrócenie, które daje Jezus”. W parafiach są potrzebne zarówno rady duszpasterskie, jak i gospodarcze, aby Kościół żył.

- Wy macie pewne kompetencje, których my: księża, biskupi jesteśmy pozbawieni. One są nam potrzebne, żeby nasza misja w budowaniu królestwa Bożego tu i teraz była skuteczniejsza. To jest wasza wiara, przeżywana jako wiara osób świeckich, w domu, w środowisku pracy zawodowej, w szkole. My jesteśmy trochę na obrzeżach życia rodzinnego, społecznego. Dzięki waszym kompetencjom jesteśmy bogatsi, nasze rozumienie waszego życia jest głębsze. To jest wasza misja, wasza odpowiedzialność - stwierdził biskup płocki.

Dodał, że duszpasterze i świeccy zaangażowani w parafię, mogą wspólnie zdefiniować pewne problemy oraz starać się im zaradzić. Na przykład wielkim wyzwaniem są „nowe formy ubóstwa”. W parafiach jest coraz więcej osób starszych, samotnych. Powinny zajmować się nimi Parafialne Zespoły Caritas czy grupy charytatywne, aby odkrywać potrzebujących i starać się zaradzać ich potrzebom.

Bp Stułkowski zwrócił też uwagę, że zaangażowanie w Kościół nie może ograniczać się do „pilnowania feretronu”. Potrzebne jest pogłębienie formacyjne osób posługujących w parafiach. Ponadto w parafii potrzeba osób, które są niczym tragarze, którzy przynieśli przed Jezusa paralityka. Jeśli ludzie o własnych siłach nie przyjdą do Kościoła, trzeba ich w jakiś sposób przyprowadzić do niego, na przykład modlitwą, dobrą radą.

Pasterz Kościoła płockiego powiedział też, że trzeba przekazywać innym swoje doświadczenie Boga, aby „smak Boga pozostał w ludziach, którzy przyjdą po nas”.

W programie spotkania w Rypinie była Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu. Konferencje wygłosili: ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. ucz (UKSW), dr Mateusz Jakub Tutak, dr Iwona Zielonka. Organizatorem był wydział ds. nowej ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Płocku oraz ks. kan. Jacek Lubiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie. W spotkaniu udział wzięło 140 przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich ze 127 parafii diecezji płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę