Spotkanie szkoleniowe dla doradców życia rodzinnego i dekanalnych duszpasterzy rodzin

Jesień jest od wielu lat czasem spotkań duszpasterstwa rodzin diecezji płockiej, podczas których poprzez refleksję duchową i szkolenie, doskonalące umiejętności, podejmowana jest próba znalezienia odpowiedzi na aktualne pytania dotyczące małżeństwa i rodziny.

DORADCY
SRKDP

W spotkaniu 15 października 2022 r. w Szkołach Katolickich w Płocku wzięło udział 60 doradców i 5 dekanalnych duszpasterzy rodzin. Rozpoczęło się ono Mszą św. w kaplicy św. Stanisława Kostki, której przewodniczył ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału ds. Rodzin i diecezjalny duszpasterz rodzin. Kazanie wygłosił ks. mgr Adam Grabowski, kapłan diecezji łomżyńskiej, psycholog, pracownik badawczo-naukowy Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Komentując słowa Ewangelii podkreślił, jak ważne jest kształtowanie właściwych pragnień serca oraznakierowywanie pracy i pomocy ludziom na ostateczny cel, jakim jest Bóg.

​Kolejna część spotkania odbyła się w Auli abpa A.J. Nowowiejskiego na terenie Szkół Katolickich. Ks. Wojciech Kućko podjął sprawy bieżące Wydziału ds. Rodzin, przede wszystkim podziękował za dotychczasowe zaangażowanie doradców i kapłanów w posługę na rzecz małżeństw i rodzin, a zwłaszcza za udział w 38. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę w dn. 24-25 września br. Poinformował o zmianach personalnych w Krajowym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin, którego dyrektorem został ks. dr Robert Wielądek z diecezji warszawsko-praskiej. Następnie ks. Kućko zaprezentował kalendarz wydarzeń duszpasterstwa rodzin od października do czerwca kolejnego roku, zachęcając doradców do aktywności duszpasterskiej i wielkodusznego organizowania np. Marszów dla Życia i Rodziny czy Orszaków Trzech Króli we wspólnotach parafialnych, w których posługują. Ponadto doradcy zostali zapoznani z ofertą najbliższych konferencji: II Międzynarodowego Kongresu dla Małżeństwa i Rodziny (Kraków, 17-19 listopada br.) „Małżeństwo – wybór czy dar?” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Małżeństwo, rodzina i demografia – obawy i nadzieje” (Płock, Opactwo Pobenedyktyńskie, 3 grudnia br.), organizowanej przez Wydział ds. Rodzin i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Przekazana została także reklama programu doskonalenia warsztatu doradcy życia rodzinnego z zajęciami online od listopada 2022 r. do marca 2023 r.

W dalszej części została podjęta kwestia prowadzenia i organizacji spotkań dla narzeczonych w diecezji. Ks. Kućko podziękował za wierne i cierpliwe towarzyszenie narzeczonym oraz wypełnianie zasad, przyjętych po 43. Synodzie Płockim oraz w „Instrukcji Biskupa Płockiego o przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa” z 10 lutego 2020 r. Przypomniał także, że zgodnie z obowiązującym Komunikatem Rady ds. Rodziny z 2015 r. w sprawie „internetowych kursów przedmałżeńskich” aprobaty kościelnej nie mają kursy dla narzeczonych prowadzone przez stronę internetową www.nauki.pl. Wskazał ponadto obszary zdarzających się innych nieprawidłowości w prowadzeniuspotkań dla narzeczonych. Ks. Kućko zachęcił doradców i kapłanów do korzystania z darmowych publikacji, które można pobrać ze strony internetowej Instytutu Papieża Jana Pawła II (https://ipjp2.pl), m.in.: Zdzisław Struzik, „Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim”, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2019; Stefan Wyszyński, „Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925-1981”, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2018. Doradcy mogli również odebrać darmowe materiały w postaci broszur: „Dzieci w wirtualnej sieci”, „Nastolatki w wirtualnym tunelu” oraz publikację na temat dni eucharystycznych w diecezji (Wojciech Kućko [red.], „Przyjdźcie do Mnie wszyscy. Modlitewnik na dni eucharystyczne” [= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 9], Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2022). Ks. Kućko poprosił doradców o roztropne korzystanie z mediów społecznościowych, szczególnie w dziedzinie promocji różnych ewangelizatorów w internecie.

​Kolejna część spotkania w formie szkolenia została poprowadzona przez ks. mgr. Adama Grabowskiego z UKSW w Warszawie. Przedmiotem szkolenia przed obiadem były tematy: „Techniki właściwej komunikacji i relacji w pierwszych latach małżeństwa, szczególnie w momencie pojawienia się pierwszego dziecka” oraz „Sposoby wzmacniania pozytywnego wizerunku rodziny jako miejsca najbardziej przyjaznego dla człowieka”.

​Po obiedzie doradcy życia rodzinnego pracowali pod kierunkiem mgr Małgorzaty Walaszczyk, dyrektor Specjalistycznej Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Warszawie-Pradze oraz diecezjalnej doradczyni życia rodzinnego diecezji warszawsko-praskiej, podejmując tematy: „Problemy współczesnej rodziny wyzwaniem dla polityki społecznej – niepłodność jako choroba cywilizacyjna” i „Profilaktyka prekoncepcyjna, zdrowie prokreacyjne, zagrożenia płodności a ojcostwo i macierzyństwo, ekologia płodności – w perspektywie demografii”.

​W tym samym czasie po Mszy św., w innej sali, miało miejsce spotkanie formacyjne dla dekanalnych duszpasterzy rodzin. Wzięli w nim udział: ks. kan. Romuald Ciesielski (dekanat przasnyski), ks. Łukasz Gach (w zastępstwie ks. kan. Wiesława Kosińskiego z dekanatu raciąskiego), ks. Dariusz Multon (dekanat sierpecki), ks. kan. Tadeusz Pepłoński(dekanat nasielski) i ks. kan. Sławomir Rosiński (dekanat żuromiński). Podjęto rozważania na temat: „Małżeństwo w posłudze dekanalnego duszpasterza rodzin”. Omówione zostały sprawy bieżące, prowadzenie i funkcjonowanie poradni rodzinnych oraz spotkań dla narzeczonych w dekanatach oraz w CPP METANOIA w Płocku. Ks. Kućko, który przewodniczył spotkaniu, przedstawił także krótko przedłożenie: „«Itinerarium» katechumenatu do życia małżeńskiego – jak wprowadzić w życie diecezji dokument Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia?”, po czym podjęto dyskusję.

​Ostatnim punktem szkolenia było podsumowanie, które przedstawił ks. Wojciech Kućko, a następnie, z pomocą dr. Witolda Jacka Wybulta, pracownika Wydziału ds. Rodzin Kurii Płockiej i diecezjalnego doradcy życia rodzinnego, wręczył doradcom misje kanoniczne, podpisane przez wikariusza generalnego diecezji na okres od 15 października 2022 r. do 30 października 2023 r. W roku 2022/2023 posługę doradcy życia rodzinnego w diecezji płockiej pełni 88 osób. W ostatnim czasie tę posługę zakończyły Panie: Wiesława Duchewicz z parafii Proboszczewice (dekanat bielski) oraz Elżbieta Pruchniewska z parafii Zieluń (dekanat żuromiński).

​Spotkanie szkoleniowe duszpasterstwa rodzin diecezji płockiej odbyło się dzięki współpracy Wydziału ds. Rodzin Kurii Płockiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, które realizuje projekt „Czas na Rodzinę”, dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej – „Po pierwsze Rodzina!”

 

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin