Spotkanie zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie”

2 kwietnia br. zebrał się odnowiony skład zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie”, który kilka lat temu został powołany przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę. W jego skład wchodzą osoby świeckie oraz duchowni. Są wśród nich prawnicy, seksuolog, psycholog kliniczny, delegat Biskupa Płockiego ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz kurator odpowiedzialny za monitorowanie przebiegu odbywania kary przez osoby duchowne. W spotkaniu udział wzięli Biskup Płocki Piotr Libera oraz biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski.

Rada_odnowa.jpg

Podczas spotkania najpierw odniesiono się do spraw natury ogólnej. Zwrócono uwagę na stosowanie pojęcia pedofilia do niewłaściwych sytuacji. Jest to termin wąski i odnosi się do przestępstw seksualnych popełnionych wobec dzieci, które są w okresie przed pokwitaniem. Podkreślono, że w zgłoszonych przypadkach większość ofiar jest w wieku po pokwitaniowym a sprawców nie można określać mianem pedofil.

Problem wykorzystania seksualnego jest jeszcze większy w odniesieniu do dzieci, które przeszły fazę pokwitania, ale nadal pozostają małoletnie. Dlatego istotne jest, by posługiwać się terminem „wykorzystanie seksualne osób małoletnich”, a w działaniach prewencyjnych mieć na uwadze każdą osobę małoletnią, niezależnie od jej wieku i rozwoju biologicznego.

W dalszej części spotkania przeanalizowano bieżące sprawy. Zwrócono uwagę na to, że  werdykty sądów kościelnych powinny zawierać dwa elementy: karę i działania zapobiegawcze, które będą uniemożliwiały ponowne popełnienie przestępstwa. Zespół odniósł się do doświadczeń z ostatnich lat. Podkreślono, że ogromne znaczenie w reagowaniu na nadużycia seksualne ma profesjonalne podejście do ofiary, która w momencie zgłoszenia sprawy oczekuje empatii, konkretnej pomocy oraz rzetelnej informacji o procedowaniu jej sprawy. Mówiono o różnych formach wsparcia prawnego i psychologicznego, które mogą być przydatne ofiarom.

Przedyskutowano rolę i zadania tzw. kuratora, którego zadaniem jest utrzymywanie kontaktu ze sprawcami, czuwanie nad właściwym odbywaniem kary oraz przestrzeganiem zasad chroniących przed powtórnym działaniem przestępczym. Uczestnicy spotkania odnieśli się do działań prewencyjnych, które swym zasięgiem powinny obejmować nie tylko grupy ryzyka, ale też być adresowane do jak najszerszego grona odbiorców. Działaniami prewencyjnymi powinni być objęci rodzice oraz wspólnota Kościoła, która musi budować „nową świadomość”. Na koniec zwrócono uwagę na potrzebę tworzenia kodeksów zachowań w różnych instytucjach kościelnych, które pracują na rzecz dzieci. 

Ks. Marek Jarosz 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę