Strażacy z Turzy Małej dziękowali Bogu za jubileusz 100-lecia jednostki

W kaplicy w Turzy Małej (parafia Bądkowo Kościelne) strażacy z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej dziękowali Bogu za jubileusz 100-lecia jej działalności. - Hasło umieszczane na strażackich sztandarach „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” nigdy w historii ruchu strażackiego nie było martwym zawołaniem – powiedział ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz strażaków.

1. Fot R. Różycki
foto: Radosław Różycki

Straż w Turzy Małej powstała w 1922 roku. Jej założycielami byli: Edmund Kowalewski, Stanisław Nowiński, Edmund Pilewski, Feliks Jabłoński, Wacław Jabłoński, Klemens Kowalski, Jan Jarzębowski, Stanisław Borowski, Wacław Łykowski.

Msza św. z okazji jubileuszu strażackiego sprawowana 13 sierpnia br. była w kaplicy w Turzy Małej. Przewodniczył jej ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz strażaków, a koncelebrował proboszcz ks. kan. Jan Zega. 

- Nasi strażacy wykonują swoje zadania w oparciu o przykazanie miłości. Rozdają wokół siebie dobro. Pragną pomagać potrzebującym i zagrożonym utratą zdrowia i życia oraz dóbr doczesnych. Dla polskich strażaków sztandar były zawsze znakiem jedności rodziny strażackiej oraz miłości Ojczyzny. Hasło umieszczane na strażackich sztandarach: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” nigdy w historii ruchu strażackiego nie było martwym zawołaniem – powiedział w kazaniu ks. Andrzej Zakrzewski. Poświęcił też nowy sztandar OSP Turza Mała.

W jubileuszu uczestniczyli: st. bryg. Adam Dobrosielski, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, druh Hilary Januszczyk, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku, poseł RP Arkadiusz Iwaniak, samorządowcy powiatowi oraz gminni. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę