Synodalne spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

Synod o synodalności był tematem jesiennego spotkania Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, które odbyło się 13 listopada br. w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku: - Słuchanie jest podstawowym wymiarem Synodu. Nie ma wiary bez słuchania, ale jego trzeba się uczyć – zaakcentował ks. biskup Piotr Libera.

Drd Synod
foto: Płock Duszpasterski/facebook

Diecezjalna Radu Duszpasterska spotkała się w Płocku po przerwie spowodowanej pandemią. Bp Piotr Libera na wstępie przypomniał, że 7 listopada w katedrze płockiej odbyła się diecezjalna inauguracja Synodu o synodalności, zwołanego przez papieża Franciszka.

Odniósł się do najważniejszych zagadnień listu Episkopatu „Synod, czyli nasza wspólna droga” m.in. dotyczących powszechnego zaangażowania katolików w prace synodalne, wyjście do ludzi na peryferiach życia Kościoła, cierpliwość w słuchaniu, roli Ducha Świętego w uczeniu empatycznego słuchania czy gotowości do nawrócenia się, co jest nieodzowne w procesie synodalnym. Pasterz Kościoła płockiego zaznaczył, że Ojciec święty Franciszek traktuje Synod jako „pewien eksperyment, proces, rozeznawanie”.

Istotę Synodu przedstawił ks. dr Wojciech Kućko, jeden z jego koordynatorów w diecezji płockiej. Wyjaśnił, że został on zwołany po to, aby zastanowić się, czym jest synodalność w Kościele. Według papieża Franciszka, rodzi on koniczność wysłuchania ludu Bożego, ma być początkiem nowego spotykania się w Kościele: - Synodalność, to projekt funkcjonowania Kościoła trzeciego tysiąclecia. Kościół będzie się zastanawiał, jak uczynić parafie bardziej synodalne, jak zmienić ich funkcjonowanie – podkreślił dyrektor wydziału ds. rodzin kurii płockiej.

Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na trzy grupy. Każda z nich otrzymała pytania do dyskusji. Potem osoba prowadząca daną grupę, przedstawiła wyniki jej pracy.

Dr Iwona Zielonka, dyrektor wydziału ds. nowej ewangelizacji w kurii podsumowała, że „Synod, to wyzwanie dla świeckich, aby wziąć odpowiedzialność za Kościół: - W Kościele słuchanie jest kwestią podstawową, jednak najpierw trzeba posłuchać samego siebie. To nie może być wzajemne przekrzykiwanie się z tymi, którzy mają odmienne zdanie. Ludzie szukają kogoś, kto by ich wysłuchał i kto by im towarzyszył – przekazała ewangelizatorka.

Z kolei ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor wydziału ds. rodzin w kurii po dyskusji przypomniał, że nadrzędnym celem Kościoła jest zbawienie, i to jemu wszystko inne jest podporządkowane: - W Kościele istnieje potrzeba bliskiej współpracy księdza i świeckich, to oni mogą docierać z Ewangelią do wielu osób. Liderem w parafii jest proboszcz, ale władza nie powinna kojarzyć się z zarządem, gdyż jest to służba. Przyjmowanie poleceń powinno odbywać się w duchu posłuszeństwa Duchowi Świętemu – streścił lider grupy synodalnej.

- Dialog ma nas prowadzić do prawdy. Jest możliwy, gdy obie strony są na niego otwarte, i gdy księża prowadzą wiarygodny styl życia. Przeszkodą w szukaniu dialogu jest świat Internetu, w którym nie wchodzi się w relacje – relacjonował pracę swojej grupy ks. Krzysztof Ruciński. – Brakuje dialogu między duchownymi a świeckimi, wciąż żywy jest duch klerykalizmu. Poza tym rośnie problem ludzi bez afiliacji religijnej, takich, którzy nie chcą mieć kontaktu z Kościołem. Nie wolno jednak z nich rezygnować – podkreślił duszpasterz młodzieży.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę