Szkoły Katolickie zainaugurowały nowy rok szkolny

- Noszony na piersiach krzyż zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, a sztandar uczy poczucia odpowiedzialności, godnej postawy i troski o dobre imię szkoły – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Szkołach Katolickich w Płocku. 24 września 2020 r. w czasie Mszy św. inaugurującej nowy rok szkolny poświęcił sztandar szkoły.

Szkoly.jpg

W czasie Mszy św. w kaplicy pw. św. Stanisława Kostki bp Piotr Libera dokonał poświęcenia sztandaru Szkół Katolickich w Płocku. Zaznaczył, że jest to znak „wyjątkowy i szczególny”, symbol szkolnej wspólnoty, do której należą uczniowie, nauczyciele, rodzice, katecheci; to symbol społeczności w której się wzrasta, uczy się żyć, kochać, przebaczać.

Powiedział też, że symbole czy znaki takie jak: krzyż Jezusa dla chrześcijanina, orzeł biały czy biało czerwona flaga dla Polaka, sztandar szkoły dla jej uczniów, nauczycieli, pracowników - są ważnym zobowiązaniem.

„Noszony na piersiach krzyż zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, godło kraju wzywa do miłości ojczyzny, niezależnie do tego, gdzie się żyje i co robi, a sztandar uczy poczucia odpowiedzialności, godnej postawy i troski o dobre imię szkoły, zobowiązuje do życia według zasad wyznawanych przez patrona szkoły” – wymienił biskup płocki.

Zaznaczył też, że na sztandarze szkoły znajduje się postać św. Stanisława Kostki oraz hasło „Bóg - honor – ojczyzna - nauka”. Te cztery słowa były wyjątkowo bliskie świętemu z Rostkowa. Na pierwszym miejscu w swoim życiu stawiał Pana Boga, kochał Ojczyznę, postępował szlachetnie, dlatego otworzył sobie bramy nieba i został włączony do grona świętych.

„Święty bowiem to człowiek, w którego postępowaniu możemy odkryć Boga. Ci, którzy patrzyli na św. Stanisława Kostkę, mogli w nim zobaczyć samego Jezusa. Dzisiaj także wielu ludzi nosi w sercu podobne pragnienie: chcą zobaczyć Jezusa. My możemy im w tym pomóc, naśladując patrona. Jeśli tak jak on będziemy nosić w sercach wartości, o których przypomina sztandar, wówczas także ci którzy nas spotkają, będą na nas patrzeć, dostaną szansę ujrzenia samego Jezusa” – powiedział hierarcha.

Dodał, że to jest droga, którą powinien podążać każdy uczeń szkoły. Ten, kto decyduje się kształtować swój umysł i swoje serce w murach szkół katolickich, jednocześnie przyjmuje zaproszenie, aby iść drogą św. Stanisława i tak jak on swoim życiem ukazywać Jezusa. Życzył też młodzieży, aby każdy napotkany przez nich człowiek odkrywał w ich postępowaniu, wyborach, myślach, słowach i uczynkach samego Jezusa, Pana i Zbawiciela.

W programie inauguracji nowego roku szkolnego w Szkołach Katolickich w Płocku znalazło się też ślubowanie i ucałowanie sztandaru przez nowych uczniów, poświęcenie tornistrów „pierwszaków” oraz część artystyczna.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego w i bł. bp. Leona Wetmańskiego oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki („Stanislaum”) od roku szkolnego 2020/2021 są szkołami publicznymi, ale organem prowadzącym pozostała diecezja płocka. W Szkole Podstawowej naukę rozpoczęło 110 uczniów, a w Liceum Ogólnokształcącym 90 uczniów. Natomiast w Bursie, która służy uczniom różnych szkół, mieszkają 32 osoby.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę