Uczniowie z Gójska wzięli udział w projekcie „Oblicza dialogu”

Od grudnia 2021 roku do 18 maja 2022 roku uczniowie klasy 7b ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku, pod kierunkiem ks. dr. Piotra Wilkowskiego, uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-wychowawczym „Oblicza Dialogu”. Tegoroczna edycja zatytułowana była „Pan wszelkiego stworzenia. Obraz natury w religiach i kulturach świata”. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt szkół podstawowych i średnich z całej Polski. Szkoła z Gójska była jedyną z diecezji płockiej, która uczestniczyła w tym projekcie.

Zadaniem uczniów było promowanie nauczania papieskiego, dotyczącego otwarcia na inne kultury i religie oraz kształtowanie postawy szacunku wobec różnych religii i kultur. Uczniowie mieli za zadanie kształtować swoją wrażliwość na piękno przyrody, różnie przedstawiane w religiach świata.

Uczniowie z Gójska wraz ze swoim katechetą odpowiadali na pytanie: dlaczego człowiek wierzący powinien troszczyć się o przyrodę? Zapoznali się z przesłaniem encykliki „Laudato si” oraz z nauczaniem papieża św. Jana Pawła II i papieża Franciszka, dotyczącym tolerancji. Dowiedzieli się również, że wiara zachęca ich do troski o przyrodę, recykling oraz domaga się właściwego traktowania zwierząt. Informacje o prowadzonych działaniach udostępniano na stronie ogólnopolskiej: gojsk.obliczadialogu.pl oraz na Facebooku szkoły.

Organizatorem projektu był Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Patronami byli m.in.: ks. arcybiskup Stanisław Gądecki - przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Informacja własna

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę