Uhonorowano cenne zabytki Mazowsza

W bazylice pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Czerwińsku, wręczono certyfikaty cenny zabytek Mazowsza dla obiektów zabytkowych subregionu ciechanowskiego. Wśród wyróżnionych obiektów znalazło się wiele zabytków sakralnych.

A5A0ED23 BC33 4D2F 85E9 9F3FCC16CF88

Wśród laureatów a zarazem beneficjentów dotacji na renowację z budżetu samorządu województwa mazowieckiegowymienić można m.in. Parafię w Grójcu, Opinogórze Górnej, Bieżuniu, Sarbiewie, Płońsku, Radzikowie, Zielonej, Strzegowie, Bogurzynie, Czerwińsku, Kraszewie, Gołymininie, Strzegocinie, Niedzborzu oraz Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie. Wyróżnione zostały również zabytki, będące własnością samorządów, m.in. założenia parków dworskich, zabytkowych piwnic, dworków.

Certyfikaty „Cenny zabytek Mazowsza” wręczał Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, który podkreślał znaczenie działań na rzecz ratowania obiektów sakralnych dla ocalenia mazowieckiego dziedzictwa.

Zabytki, te reprezentujące różne okresy historyczne, stanowią ważny element dziedzictwa kulturowego, kształtujący jego tożsamość, są również niejednokrotnie najcenniejszym lub jedynym w danej miejscowości obiektem posiadającym dużą wartość historyczną i artystyczną.

Warto podkreślić, że ramach środków, które zostaną w tym roku przeznaczone z budżetu samorządu województwa mazowieckiego, pracom konserwatorskim poddane zostaną takie perły architektury, nie tylko regionalnej aleogólnopolskiej, jak XII – wieczna bazylika w Czerwińsku, czy rokokowy kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Ratowie.

Sanktuarium św. Antoniego otrzymało dotację na odnowienie pokrycia wieżyczki na sygnaturkę. Jednej z najcenniejszych, zdaniem prof. Michała Wardzyńskiego z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiej, z osiemnastowiecznych wieżyczek nie tylko na Mazowszu ale w całej Polsce – podsumowuje ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor ratowskiego sanktuarium.

Bazylika czerwińska, dzięki tegorocznej dotacji, będzie mogła rozpocząć pierwszy etap renowacji polichromii w nawie głównej, która została zaprojektowana przez Władysława Drapiewskiego, tego samego artystę, który projektował polichromię katedry płockiej – podkreśla ks. Łukasz Mastalerz SDB, proboszcz parafii w Czerwińsku.

Dzisiejsze spotkanie było pierwszym a cyklu spotkań poświęconych zabytkom północnego Mazowszu, kolejne – dotyczące zabytków subregionu płockiego, zaplanowane jest w drugiej połowie sierpnia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę