Uroczystości ku czci św. Tomasza z Akwinu w WSD w Płocku

28 stycznia 2020 r. wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku obchodziła uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu. Obchody rozpoczęły się Eucharystią sprawowaną pod przewodnictwem ks. prał. dr. Marka Jarosza, rektora WSD. Homilię wygłosił ks. mgr Marcin Sadowski, wykładowca liturgiki w naszym seminarium.

Uroczystosci-tomaszowe-2020.jpg

W swojej homilii, kaznodzieja odwołując się m.in. do słów z encykliki „Fides et ratio” Jana Pawła II wyjaśniał, że zarówno rzetelne zdobywanie wiedzy jak i autentyczna wiara muszą być niezbywalnymi elementami w życiu kleryka i kapłana. „Tylko wiedza może zaspokoić niepokój umysłu a tylko wiara może poruszyć serce” – stwierdził ks. Sadowski. W Mszy Świętej uczestniczyli moderatorzy, profesorowie oraz klerycy płockiego seminarium.

Druga część obchodów miała miejsce po południu w Sali Biskupów płockiej Alma Mater. W uroczystej akademii wykład okolicznościowy pt. „Czy Europa bez Boga? Między sekularyzmem a nową ewangelizacją” wygłosił ks. prof. dr hab. dr Janusz Mariański, pochodzący z naszej diecezji wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W wykładzie uczestniczyli: Biskup Płocki Piotr Libera, członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku, profesorowie, siostry zakonne oraz klerycy płockiego seminarium.

Naukowiec zwrócił uwagę na to, że Europa Zachodnia balansuje pomiędzy sekularyzacją a desekularyzacją: - Jeżeli mówimy, że Europa stała się zsekularyzowana, to stała się ona taka na wyraźne życzenie Europejczyków. Jego zdaniem Europa nie będzie bez Boga, ale nie będzie to tylko Bóg chrześcijański. Religijna przyszłość Europy ukształtuje się w najbliższych trzydziestu latach. Wybór zależy od samych Europejczyków – zaakcentował gość z Lublina.

- Jedno jest pewne - nie jesteśmy skazani na bezreligijne społeczeństwo – spuentował ks. prof. Mariański.

Zgodnie z seminaryjną tradycją, na zakończenie uroczystości ks. rektor Marek Jarosz ogłosił wyniki wyborów do samorządu kleryckiego. Nowym kleryckim dziekanem został kl. Kamil Mańkowski (par. pw.w. św. Józefa w Rościszewie), wicedziekanem kl. Marcin Siemiątkowski (par. p.w. św. Katarzyny w Gradzanowie) a sacelanem (odpowiedzialnym za kaplicę i przygotowanie liturgii) kl. Sebastian Trędowicz (par. p.w. św. Józefa w Syberii).

Kamil Mańkowski

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę