Uroczystości ku czci św. Zygmunta

Płock uczcił swojego patrona - św. Zygmunta, króla i męczennika żyjącego na przełomie V i VI wieku. Eucharystii w bazylice katedralnej 3 maja 2022 r. przewodniczył bp Mirosław Milewski, a kazanie wygłosił ks. kan. dr Janusz Filarski: - Św. Zygmunt zobowiązuje nas do gorliwości i świętości życia - powiedział duchowny. 

3 maja 2022
plock.gosc.pl

Ks. kan. dr Janusz Filarski, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Płockiej, której również patronuje św. Zygmunt, powiedział, że z uchwalonej 231 lat temu Konstytucji wynikało, że trzeba kochać Ojczyznę, rezygnować z własnych korzyści, być wolnym od obcych wpływów, miłować niepodległość i wolność. Ważne jest służenie własnemu narodowi „a nie wsłuchiwanie się w głos, czy też wprost służenie obcym krajom”.

- Wyrośliśmy z chrześcijaństwa, wyrośliśmy z maryjności. Maryja była z naszym narodem od początku, jest z nim do dziś i będzie zawsze. Jest naszym „wielkim znakiem”, jest naszą chlubą. Ona nigdy nie opuściła naszego narodu, dlatego została Królową Polski. Została nam dana za Matkę. My Polacy mamy obowiązki wobec Matki i Królowej. Mamy wziąć Ją pod opiekę, wziąć do siebie. Nie możemy pozwolić, by znieważano Ją i Jej wizerunki, by okradano Jej obrazy i figury – podkreślił dyrektor Domu Księży Emerytów pw. św. Józefa w Płocku w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 

Przypomniał, że flaga Unii Europejskiej powstała z inspiracji chrześcijańskiej. Inspiracją dla autora Arsène Heitza był wizerunek Matki Boskiej, która jest przedstawiona w Apokalipsie św. Jana na lazurowym tle, a jej głowę okala dwanaście gwiazd. Europa Roberta Schumana „miała być oparta na wartościach chrześcijańskich, a nie lewackich czy szatańskich”.

Ks. Janusz Filarski przywołał postać patrona Płocka św. Zygmunta z przełomu V i VI wieku. Obecność w mieście relikwii tego świętego sprawiła, że król Burgundii i męczennik został opiekunem grodu nad Wisłą. Relikwie czaszki świętego przywiózł do Płocka z Akwizgranu w 1166 r. biskup Werner, jako dar cesarza Fryderyka I. Król Polski Kazimierz Wielki zamówił popiersie świętego - hermę u złotników krakowskich.

- Ta herma stoi właśnie przed nami, zdobi ją diadem piastowski z XIII w., ozdobiony szafirami, rubinami i perłami. Jednak ważne jest zobowiązanie dla nas płocczan, które niesie ze sobą obecność św. Zygmunta: to zobowiązanie do gorliwości, do świętości życia, do pokuty za grzechy, nawet te niewielkie, zobowiązanie do wierności aż do męczeństwa. Niekoniecznie zakończonego śmiercią, ale znoszeniem przeciwności z cierpliwością i godnością – podkreślił kaznodzieja.

Tego samego dnia Płock uczcił 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Główne uroczystości odbyły się przed Płytą Nieznanego Żołnierza na Placu Narutowicza. Kwiaty w tym miejscu złożyli reprezentanci środowisk kombatanckich, parlamentarzyści, samorządowcy i instytucje działające na terenie Płocka.

- Konstytucja 3. Maja miała strać na straży suwerenności ówczesnej Polski. Miała być gwarantem jedności narodu, bo Polacy wiedzieli, jak wielkie zagrożenie znajduje się tuż za wschodnią granicą. Dziś to Ukraińcy, tak jak przed laty Polacy, bronią swojej niepodległości. Walczą nie tylko w imię swojego państwa, ale także w imię pokoju w całej Europie - powiedział Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę