Uroczystości w 82. rocznicę wywiezienia Żydów z miasta przez Niemców

82 lata temu, 21 lutego 1941 roku, Niemcy po raz pierwszy wywieźli z Płocka do obozu w Działdowie około 4 tysięcy Żydów. W 82. rocznicę tego tragicznego wydarzenia kwiaty na Cmentarzu Żydowskim w Płocku złożyli między innymi Shani Tayar, wiceambasador Izraela w Polsce, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i biskup płocki Szymon Stułkowski.

Cmentarz Zydowski

Uroczystości związane z rocznicą pierwszego wywiezienia Żydów z Płocka prze Niemców odbyły się na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Mickiewicza w Płocku. Kwiaty na symbolicznym pomniku złożyli: Shani Tayar, wiceambasador Izraela w Polsce, rabin Icchak Rapoport, przedstawiciel Naczelnego Rabina Polski, dr Sebastian Rejak, dyrektor Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego na Europę Centralną (AJC) oraz Katarzyna Buczek-Pągowska, przedstawicielka tego Komitetu.

Wśród osób, które przyłączyły się do uczczenia tragicznej rocznicy związanej z Żydami płockimi, byli też prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i biskup płocki Szymon Stułkowski. Potem bp Stułkowski gościł delegację w katedrze płockiej. Podarował pani wicemabasador obraz przedstawiający katedrę.

Gości z Izraela i z Polski po świątyni oprowadził ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej. Poznali oni skróconą historię XII-wiecznej katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, najważniejsze części jej wnętrza, na przykład Drzwi Płockie (replika drzwi z XII wieku), na których przedstawiona została historia zbawienia, Kaplicę Królewską, gdzie znajdują się szczątki Piastów, w tym władców polskich Władysława Hermana i jego syna Bolesława Krzywoustego, Kaplicę Sierpskich czy Kaplicę św. Zygmunta, patrona parafii katedralnej.

Dowiedzieli się też, w których miejscach Wzgórza Tumskiego (na którym stoi katedra), znajdowały się między innymi studnie żydowskie.  

Tego samego dnia w Muzeum Żydów Mazowieckich przy ul. Kwiatka w Płocku prezydent miasta Andrzej Nowakowski podpisał deklarację ws. przeciwdziałania antysemityzmowi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego (AJC).

82 lata temu, 21 lutego 1941 roku, o godzinie 4 rano, Niemcy wywieźli z Płocka do obozu w Działdowie część społeczności żydowskiej - około 4 tysięcy osób. Oddziały SS i niemieckiej policji weszły do żydowskiego getta w Płocku i bijąc zaczęły wypędzać ludzi z domów na zbiórkę przy ul. Kwiatka.

Zachowane relacje świadków mówią o Niemcach, uzbrojonych w żelazne pręty, gumowe pałki i drągi, którymi „nieludzko katowali wszystkich bez różnicy płci i wieku”. Drugi transport odbył się 1 marca 1941 roku. Potem Niemcy ostatecznie zlikwidowali getto w Płocku.

Do II wojny światowej w Płocku mieszkało około 10 tysięcy Żydów, stanowili oni jedną trzecią mieszkańców miasta. W mieście istniały m.in. dwie synagogi, szkoła Talmud – Tora, szpital żydowski, mykwa, Żydowskie Koedukacyjne Gimnazjum Humanistyczne. Po wojnie do Płocka powróciło niewielu Żydów, prawdopodobnie około 100.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę