VII Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Smardzewa [zapowiedź]

Członków Kół Żywego Różańca oraz wszystkich czcicieli różańca świętego (w tym dzieci i młodzież) wraz ze swoimi Księżmi opiekunami zapraszamy na 7. Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca w sobotę 8 października 2022 r. do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie. W programie naszego spotkania, którego główną intencją będzie modlitwa o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie, planujemy między innymi: Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem J. E. Biskupa Mirosława Milewskiego, konferencję o. Mirosława Kopczewskiego OFM, wspólną modlitwę różańcową, śpiew i braterskie spotkanie.

Church G2d847bfc6 640

VII  DIECEZJALNA  PIELGRZYMKA
KÓŁ  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie

„Jeśli ludzie będą się lepiej modlić, wszystko obróci się na dobro”
– słowa wypowiedziane przez Matkę Bożą, do dzieci, w Gietrzwałdzie

8 października  2022 r.
Przewodniczy – J.E. Biskup Mirosław Milewski

Program:

Godz. 10.00 – zawiązanie wspólnoty i przywitanie uczestników pielgrzymki
Godz. 10.20 – „Dlaczego powinniśmy modlić się na różańcu”  - konferencja o. Mirosława Kopczewskiego, franciszkanina z Niepokalanowa.    
Godz. 11.15 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem
J. E. Biskupa Mirosława Milewskiego
Godz. 12.45 – przerwa na posiłek
Godz. 13.15 – modlitwa różańcowa (tajemnice radosne) 
Godz. 14.00 – zakończenie pielgrzymki

                                           
                  Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej
                  i Diecezjalny Referent Kół Żywego Różańca – ks. Henryk Dymek 

Ps.:
Hasło: „Jeśli ludzie będą się lepiej modlić, wszystko obróci się na dobro”.
Intencja: „O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę