W diecezji płockiej w 2020 roku przybyło pogrzebów

W diecezji płockiej w 2020 roku dały sobie znać skutki pandemii: było o dwa około 2 tysiące więcej pogrzebów niż w roku 2019 - tak wynika z danych statystycznych, opracowanych na podstawie kwestionariusza „Census Annus 2020”, przygotowywanego przez Stolicę Apostolską.

Zmartwychwstaly_katedra.jpg

Dane statystyczne, przekazane z 249 parafii diecezji płockiej (w tym 7 prowadzonych przez zakony), zostały zebrane na początku 2021 r., zaś dotyczą roku 2020. Wynika z nich, że diecezja zajmuje obszar 11.000 km kw., a zamieszkuje go 825.698 osób, w tym 818.009 katolików.

W Kościele płockim w 2020 roku sakramentu chrztu św. udzielono 7.534 dzieciom, gdy tymczasem rok wcześniej było to 8.997 dzieci. Do pierwszej Komunii św. przystąpiło 7.887 dzieci. Jeśli chodzi o młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania, to w 2020 r. dotyczył on 4.095, gdy tymczasem rok wcześniej było ich 7.246 osób. Gdy policzy się śluby kościelne, to w minionym roku sakrament ten przyjęły 2.533 pary, a w 2019 r. były to 3.502 pary. Znacznie wzrosła liczba pogrzebów: w 2020 r. było ich 11.901, gdy tymczasem w roku 2019 - 9.970.

Zmniejszyła się liczba księży pracujących w diecezji: w minionym roku było ich 640 (razem z 57 księżmi zakonnymi), gdy tymczasem w roku 2019 – 653 (z 51 księżmi zakonnymi). Dwóch księży zdecydowało się odejść z kapłaństwa. Jeśli chodzi o księży emerytów – to w 2020 roku było ich 115, a w roku 2019 – 121. W roku 2020 zmarło aż 19 księży (w 2019 roku – 10).

Poza tym w Wyższym Seminarium Duchownym w roku 2020 kształciło się 19 alumnów, a rok wcześniej - 31. Statystyki wskazują ponadto, że w 2020 roku w diecezji pracowało 6 braci zakonnych (2019 – 9 braci). Jeśli chodzi o siostry zakonne, to ich liczba wyniosła 182, natomiast rok wcześniej było ich 188.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę