W diecezji płockiej w 2021 roku przybyło chrztów i ślubów

W diecezji płockiej w 2021 roku więcej dzieci przyjęło sakrament chrztu św. i więcej par zdecydowało się na sakrament małżeństwa - tak wynika z danych statystycznych, opracowanych na podstawie kwestionariusza „Census Annuus 2021”, przygotowanego przez Stolicę Apostolską. To powrót do sakramentów po czasie ścisłych ograniczeń pandemicznych.  

Logo Diecezja Płocka 4

Dane statystyczne zostały przekazane z 249 parafii diecezji płockiej (w tym 7 prowadzonych przez zakony), dotyczą roku 2021. Wynika z nich, że diecezja zajmuje obszar 11.000 km kw., a zamieszkuje go 826.729 osób, w tym 820.340 katolików (w 2020 r. było 818.009 katolików).

W Kościele płockim w 2021 r. sakramentu chrztu św. udzielono 7.838 dzieciom, podczas gdy rok wcześniej były to 7.534 dzieci. Do pierwszej Komunii św. w 2021 r. przystąpiło 8.460 dzieci, a w 2020 r. – 7.887 dzieci. Jeśli chodzi o młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania, to w 2021 r. dotyczył on 7.121 osób, podczas gdy rok wcześniej było ich 4.095 (różnica wynika z ograniczeń pandemicznych). Gdy policzy się śluby kościelne, to w minionym roku sakrament ten przyjęło 3.029 par, a w 2020 r. były to 2.533 pary. Jeśli chodzi o liczbę pogrzebów, to w 2021 r. było ich 12.827, natomiast w roku 2020 – 11.901.

Zmniejszyła się liczba księży pracujących w diecezji: w minionym roku było ich 628 (razem z 55 księżmi zakonnymi), natomiast w roku 2020 – 640 (z 57 księżmi zakonnymi). Dwóch księży zdecydowało się odejść z kapłaństwa (podobnie w roku 2020). Jeśli chodzi o księży emerytów – to w 2021 roku w diecezji było ich 116, a w roku 2020 – 115. W roku 2021 zmarło 13 księży (w 2020 roku – 19).

W Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku w roku 2021 kształciło się 20 alumnów, a rok wcześniej – 19. Statystyki wskazują ponadto, że w 2021 r. w diecezji pracowało 8 braci zakonnych (2020 – 6 braci). Jeśli chodzi o siostry zakonne, to ich liczba wyniosła 175, natomiast rok wcześniej było ich 182.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę