W Gostyninie odrestaurowano zabytkowe freski cerkiewne

Cztery freski pochodzące z XIX wieku, w przeszłości znajdujące się w cerkwi św. Mikołaja w Gostyninie, zostały odrestaurowane i umieszczone w sali muzealnej w miejscowym zamku. Historyczne malowidła są świadectwem wielokulturowości miasta, w którym przed II wojną światową współistniały różne wspólnoty narodowe i religijne. Ich renowacja kosztowała blisko 186 tys. zł.

Freski-gostynin.jpg

Cerkiew św. Mikołaja w Gostyninie zbudowano w 1890 r., u zbiegu ulic 3. Maja i Legionów Polskich. W 1911 r. obiekt przekazano nowo utworzonej parafii prawosławnej (Gostynin znajdował się w zaborze rosyjskim). W czasie zaborów w budynku mieszkali nauczyciele i urzędnicy rosyjscy, a także stacjonowali carscy żołnierze. Cerkiew posiadała dzwonnicę, którą rozebrano po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., a obiekt pozbawiono funkcji religijnej.

W czasie II wojny światowej w byłej cerkwi Niemcy zorganizowali tzw. magiel – miejsce, gdzie przetrzymywano i w bestialski sposób torturowano uwięzionych Polaków i Żydów (stąd nazwa „magiel”). To ważne historycznie miejsce miało różne przeznaczenia, aktualnie znajdują się w nim mieszkania socjalne.

Na strychu cerkiewnego budynku zachowały się do współczesności polichromie o tematyce historycznej i religijnej: cztery kwatery o jednakowych wymiarach, przedstawiające pełnowymiarowe postaci Ewangelistów. Sposób malowania i przedstawiania ich był charakterystyczny dla malarstwa cerkiewnego końca XIX wieku. Są to jedyne ocalałe elementy po dawnej cerkwi.

Czterej autorzy Ewangelii na freskach, to święci Łukasz, Mateusz, Marek i Jan. Przedstawiono ich tradycyjnie z atrybutami: św. Łukaszowi towarzyszy wół, św. Mateusz przedstawiony został jako skrzydlaty człowiek, obok św. Marka znajduje się lew, natomiast św. Jan, to orzeł.

Konserwacja malowideł była wielkim i niełatwym przedsięwzięciem, a mało komfortowy strych, na którym się znajdowały, nie ułatwiał prac przy odzyskiwaniu dzieła. Prace związane z przeniesieniem i konserwacją fresków z wizerunkami czterech Ewangelistów zajęły wiele tygodni. Udało się je odtworzyć dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu Sabiny Szkodlarskiej.

Dzięki temu przedsięwzięciu można poszerzyć wiedzę na temat XIX-wiecznego Gostynina - miasta, w którym zgodnie żyli ze sobą ludzie różnych narodowości i wyznań. Odrestaurowane zabytki można oglądać na zamku codziennie, w godzinach od 10.00 do 18.00.

Wykonane prace kosztowały łącznie 185.720,54 zł. Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków na renowację zabytkowych wizerunków przekazał gminie miasta Gostynina dotację celową w wysokości 140 tysięcy zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę